Strona główna / Badania naukowe / Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
nowoczesny przeszkolny budynek instytucji naukowej
nowoczesny przeszkolny budynek instytucji naukowej

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

KATEDRA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH

 • historia doktryn politycznych i prawnych 
 • współczesne doktryny polityczne i prawne
 • prawo islamu
 • katolicka nauka społeczna
 • historia gospodarcza 
 • nauka o polityce 
 • myśl polityczno-prawna feminizmu 
 • nauka o federalizmie​ 

INSTYTUT HISTORII PAŃSTWA I PRAWA

 • prawo rzymskie i helleńskie 
 • język łaciński 
 • prawo rzymskokanoniczne i kanoniczne 
 • powszechna historia państwa i prawa 
 • ustrój i prawo Śląska 
 • historia administracji 
 • historia ustroju i prawa polskiego 
 • ustrój i prawo III Rzeszy 
 • prawo wyznaniowe 
 • komparatystka prawnicza​ 

KATEDRA KRYMINALISTYKI

 • dowód z technicznych badań dokumentów  
 • dowód z badań porównawczych pisma ręcznego  
 • psychologia i patologia pisma ręcznego  
 • przestępczość przeciwko zabytkom i dziełom sztuki​  
 • archeologia sądowa 
 • taktyka prowadzenia oględzin
 • wykorzystanie nowych technologii w badaniach kryminalistycznych 
 • wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w edukacji z zakresu kryminalistyki 

ZAKŁAD PRAWA O WYKROCZENIACH, KARNEGO SKARBOWEGO I GOSPODARCZEGO

 • prawo o wykroczeniach
 • prawo karne
 • prawo karne skarbowe
 • prawo karne gospodarcze
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • odpowiedzialność nieletnich
 • komparatystyka prawnicza

CENTRUM MEDIACJI I ARBITRAŻU

 • prawo arbitrażowe
 • prawo międzynarodowe prywatne
 • postępowanie cywilne
 • ugodowe rozwiązywanie sporów
 • mediacje 
 • negocjacje
 • organizacja szkoleń 
 • organizacja konferencji
 • nadzór merytoryczny nad kwartalnikiem ADR. Arbitraż i Mediacja

KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO 

 • prawo finansów publicznych,
 • prawo podatkowe, 
 • praworynku finansowego

KATEDRA PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO  

 • dogmatyczna oraz normatywna struktura przestępstwa  
 • problematyka naukowości podstaw odpowiedzialności karnej 
 • zasady odpowiedzialności karnej i reguły jej wyłączenia 
 • formy popełnienia przestępstwa 
 • kompensacyjna funkcja prawa karnego  
 • zasady wymiaru kary 
 • środki zabezpieczające 
 • odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych 
 • psychospołeczne uwarunkowania orzekania środków penalnych​ 
 • typizacja przestępstw przeciwko życiu, wolności, mieniu i obrotowi gospodarczemu  

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH

 • Ewolucyjna teoria wzrostu gospodarczego
 • Ekonomia rozwoju gospodarczego
 • Zarządzanie finansami – odpowiedzialność finansowa
 • Optymalizacja podatkowa podmiotów gospodarczych oraz finansowe instrumenty ich wsparcia przez pastwo w sytuacjach kryzysowych (badania ilościowe i jakościowe)
 • Rynek finansowy, jego uczestnicy, funkcjonowanie i bezpieczeństwo, zachodzące na nim zjawiska oraz usługi finansowe i ochrona klienta (badania ilościowe i jakościowe)
 • Współpraca i integracja ekonomiczna krajów europejskich
 • Umiędzynarodowienie i globalizacja gospodarki
 • Funkcjonowanie gospodarek narodowych i gospodarki światowej w warunkach umiędzynarodowienia i globalizacji procesów gospodarczych
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach integracji gospodarczej
 • Zmiany systemowe i strukturalne gospodarki polskiej
 • Myśl ekonomiczna i integracyjna XIX–XXI w.
 • Metody probabilistyczne i statystyczne w ekonomii.
 • Modelowanie ekonometryczne procesów gospodarczych.

INSTYTUT NAUK ADMINISTRACYJNYCH 

 • ochrona praw jednostki w procesowym prawie administracyjnym i postępowaniu sądowo-administracyjnym 
 • sądowa ochrona samodzielności samorządu terytorialnego 
 • problematyka prawa samorządu terytorialnego polskiego i wybranych państw Europy Zachodniej (Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Holandia) 
 • formy działania administracji publicznej (badania nad działaniami wewnętrznymi administracji publicznej oraz badania nad działaniami faktycznymi administracji publicznej) 
 • współczesne problemy organizacji i zarządzania
 • problematyka materialnego prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawnej obywatela i policji administracyjnej 
 • problem integracji europejskiej w dziedzinie administracji publicznej i prawa publicznego 
 • problematyka ochrony środowiska naturalnego 
 • problemy współczesnej administracji publicznej 
 • sytuacja przedsiębiorcy zagranicznego w publicznym prawie gospodarczym 
 • prawna problematyka zamówień publicznych 
 • publiczne prawo gospodarcze Unii Europejskiej​ 
 • prawna regulacja gospodarki komunalnej
 • mediacje w sferze publicznej
 • elektroniczna administracja

KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I EUROPEJSKIEGO 

 • źródła współczesnego prawa międzynarodowego 
 • problematyka prawna powszechnych organizacji międzynarodowych 
 • prawo Unii Europejskiej, w tym zagadnienia związane ze stosowaniem prawa unijnego, obywatelstwem Unii Europejskiej, prawami podstawowymi w Unii Europejskiej, wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa UE, współpracą policyjną i sądową w sprawach karnych i cywilnych 
 • międzynarodowa służba publiczna 
 • rozstrzyganie sporów międzynarodowych 
 • prawa człowieka, w tym ochrona praw podmiotowych w regionalnym międzynarodowym prawie europejskim i w prawie Unii Europejskiej​ 

INTERDYSCYPLINARNA PRACOWNIA PRAWA MEDYCZNEGO I BIOETYKI

 • prawo medyczne
 • międzynarodowe prawo biomedyczne
 • aksjologia prawa medycznego
 • odpowiedzialność prawna podmiotów medycznych i osób wykonujących zawody medyczne
 • tworzenie i interpretacja prawa medycznego
 • komparatystyka prawnicza
 • etyka i deontologia zawodów medycznych
 • bioetyka

INSTYTUT PRAWA CYWILNEGO

 • prawo cywilne, prawo postępowania cywilnego, prawo gospodarcze, prawo pracy i prawo socjalne w gospodarce rynkowe
 • standardy międzynarodowe w polskim prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej, prawie gospodarczym, prawie pracy i prawie socjalnym
 • prawo koordynacji Unii Europejskiej w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa pracy i ubezpieczenia społecznego

KATEDRA PRAWA KARNEGO WYKONAWCZEGO

 • wykonywanie kary pozbawienia wolności
 • wykonywanie kar wolnościowych oraz środków związanych z poddaniem sprawcy próbie
 • wykonywanie samoistnie orzekanych środków karnych​
 • podstawy prawne orzekania i wykonywania środków zabezpieczających i zapobiegawczych​

KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO

 • model postępowania przygotowawczego, głównego i odwoławczego
 • rzetelne postępowanie karne
 • jawność postępowania karnego
 • postępowanie dowodowe w sprawach karnych
 • europejski proces karny
 • prawo strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki​

KATEDRA KRYMINOLOGII I PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO

 • obraz przestępczości w Polsce
 • teoretyczne i praktyczne problemy prawa karnego gospodarczego
 • przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • geografia kryminalna
 • problemy patologii społecznej​

KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

 • historia i teoria konstytucji
 • sądownictwo konstytucyjne
 • prawo parlamentarne
 • ochrona praw człowieka
 • konstytucyjne zasady tworzenia prawa
 • obowiązywanie prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym
 • stosowanie nowej konstytucji RP
 • parlamentaryzm Trzeciego Świata
 • dostęp do informacji publicznej
 • e-government​

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
wpisz e-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return