grupa

Zespół

grupa

Zespół

DR ZUZANNA BUŁAT-SILVA

pracuje w Instytucie Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się semantyką leksykalną, pragmatyką międzykulturową i językami ginącymi. Opublikowała książkę na temat portugalskich kulturowych słów-kluczy, „Fado – podejście semantyczne” (Bułat Silva 2008) i kilka artykułów na temat nazw emocji w języku hiszpańskim i portugalskim (Bułat Silva 2012, 2014). Od 2010 zajmuje się pojęciem ‘domu’ w języku portugalskim jako członek grupy badawczej EUROJOS pod kierownictwem profesora Jerzego Bartmińskiego. Jest członkiem-założycielem interdyscyplinarnej grupy badawczej Scales of Home in Today’s Europe.

DR MARTA DOBROWOLSKA-PIGOŃ

jest absolwentką wrocławskiej polonistyki oraz Studium Kultury i Języków Żydowskich. Obroniła rozprawę doktorską pt. Struktura pojęciowa czasowników strachu. Jej zainteresowania naukowe obejmują językoznawstwo kognitywne, gramatykę kognitywną, semantykę emocji. Zajmowała się również językoznawczą analizą tekstów poetyckich. Jako aktywna członkini Grupy Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej współtworzy elektroniczną bazę leksykalną – Słowosieć.

DR ANNA KUŹNIK

zajmuje się zagadnieniami kognitywnymi w przekładoznawstwie. Ukończyła filologię romańską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po studiach Máster de Lingüística y Literatura Hispanoamericana w Institucie Caro y Cuervo w Bogocie (Kolumbia) rozpoczęła w Polsce działalność jako tłumacz przysięgły języka francuskiego i hiszpańskiego, którą prowadzi do dnia dzisiejszego. W latach 2003-2010 była związana z Wydziałem Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie, gdzie – po obronie rozprawy doktorskiej pt. „El contenido de los puestos de trabajo de los traductores. El caso de los traductoresinternos en las empresas de traducción de Barcelona” (2010) – uzyskała stopień doktora europejskiego w dziedzinie Tłumaczeń i Badań Międzykulturowych (doktorat zrealizowany dzięki czteroletniemu stypendium autonomicznego rządu Katalonii Generalitat de Catalunya). Od 2005 członek grupy badawczej PACTE (Proceso de Adquisición de la CompetenciaTraductora y Evaluación), działającej pod kierunkiem pani profesor Amparo Hurtado Albir na Autonomicznym Uniwersytecie w Barcelonie. W ramach badań prowadzonych przez grupę PACTE współautorka wielu publikacji nt. kompetencji tłumaczeniowej w ujęciu kognitywnym (między innymi książki pt. „Researching Translation Competence by PACTE Group”, wyd. John Benjamins Publishing Company, 2017). W roku 2011 podjęła pracę w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2011 członek sieci tematycznej Translation, Research, Empiricism, Cognition (TREC), skupiającej badaczy aspektów kognitywnych występujących w trakcie procesu tłumaczeniowego. Jej badania indywidualne wpisują się w teorię przekładu, w przekładoznawstwo opisowe i pragmatyczne. Rozwija zagadnienia dotyczące konceptualizacji i definicji tłumaczenia w ujęciu kognitywnym (semiotyka i semantyka). Publikuje również prace na temat metodologii badań empirycznych w przekładoznawstwie.

DR HAB. MAREK KUŹNIAK, PROF. UWR

jest profesorem językoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, tłumaczem przysięgłym języka angielskiego i dyrektorem Instytutu Filologii Angielskiej, a także członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy na tłumacza przysięgłego. Należy do wielu towarzystw naukowych, takich jak Linguistic Society of America i Societas Linguistica Europaea. Jest autorem licznych prac z zakresu językoznawstwa kognitywnego, przekładu sądowego i prawniczego, pragmatyki i filozofii języka.

DR HAB. AGNIESZKA LIBURA, PROF. UWR

pracuje w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego IFP UWr. Jej zainteresowania obejmują semantykę, językoznawstwo kognitywne, teorię przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej, teorię metafory i metonimii, pragmatykę językoznawczą, psycholingwistykę, badania nad humorem, nad akwizycją pierwszego i drugiego języka oraz  językiem odziedziczonym, a także metodologię badań nad językiem. Jest członkiem kilku językoznawczych towarzystw naukowych, od 2011 roku była wiceprzewodniczącą, a od 2015 do 2019 przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego. Jest autorką książek „Wyobraźnia w języku. Leksykalne korelaty schematów wyobrażeniowych CENTRUM-PERYFERIE i SIŁY” (2000) i „Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej. Struktura modelu i jego funkcjonalność” (2010), a także redaktorką monografii „Amalgamaty kognitywne w sztuce” (2007) oraz współredaktorką tomów „Sapientia Ars Vivendi” (2013), „From conceptual metaphor theory to cognitive ethnolinguistics. Patterns of imagery in language” (2014) i „Dociekania kognitywne” (2018). Lubi góry.

DR HAB. MAŁGORZATA MISIAK

jest adiunktem w Zakładzie Historii Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1999-2006 pracowała jako lektor języka polskiego w Sekcji Polskiej Uniwersytetu Charles’a de Gaulle’a/Lille 3 we Francji. Zajmuje się socjolingwistycznymi uwarunkowaniami sytuacji języków mniejszości etnicznych, jak również etnolingwistyką kognitywną. Autorka m.in. prac:„Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie” (2006), „Między Popradem a Osławą. Tożsamość kulturowo-językowa Łemków w ujęciu etnolingwistycznym” (2018) oraz licznych artykułów dotyczących kontaktów i wzajemnych oddziaływań między językami.

DR JOANNA POPOWICZ

pracuje w Instytucie Filologii Romańskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują różne aspekty semantyki kognitywnej, a w szczególności teorię ram interpretacyjnych, kognitywną koncepcję metafory, teorię przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej, a także językoznawstwo korpusowe. Prowadzi badania z zakresu semantyki nazw uczuć w perspektywie porównawczej. Interesuje się również problematyką humoru i jego źródeł. Jest autorką nagrodzonej przez Polskie Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego monografii „RADOŚĆ we współczesnym języku hiszpańskim i polskim. Kognitywna analiza semantyczna wybranych leksemów” oraz artykułów z zakresu semantyki językoznawczej. Lubi sport i podróże.

DR PRZEMYSŁAW STANIEWSKI

uzyskał stopień doktora w 2013 roku na podstawie rozprawy „Das Unantastbare beschreiben. Gerüche und ihre Versprachlichung in Anlehnung an die thematischen Korpora des Deutschen und Polnischen mit Berücksichtigung ausgewählter Textgruppen”. Od 2015 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują w szczególności semantykę, pragmatykę, językoznawstwo porównawcze, diachroniczne, korpusowe oraz kognitywne (teoria metafory i metonimii konceptualnej, teoria semantyki ram oraz przestrzeni mentalnych). W swoich badaniach koncentruje się przede wszystkim na aspektach leksykalnych związanych z werbalizacją oraz opisem doznań percepcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem synestezji językowej.

DR HAB. MICHAŁ SZAWERNA

jest autorem szeregu publikacji poświęconych różnym aspektom kognitywistycznej koncepcji znaczenia wyrażeń językowych o różnym stopniu złożoności: od pojedynczych wyrazów po całe struktury zdaniowe. Obecnie zajmuję się językoznawstwem multimodalnym. Bada zjawiska związane z konstruowaniem znaczenia wyłaniającego się na styku języka i innych systemów semiotycznych. W Polskim Towarzystwie Językoznawstwa Kognitywnego od 2015 roku pełni funkcję sekretarza. W czasie wolnym chętnie odwiedza kino.

DR RAFAŁ SZUBERT

jest adiunktem w Instytucie Filologii Germańskiej, germanistą i niderlandystą, wielokrotnym stypendystą DAAD na Westfälische Wilhelms-Universität w Münster, na Uniwersytecie Duisburg-Essen oraz w Siegener Institut für Sprache und Kommunikation im Beruf (SISIB) na Uniwersytecie w Siegen. Rozprawę doktorską napisał pod kierunkiem pana profesora Norberta Morcińca: „Deutsch-polnische kontrastive Untersuchungen im Bereich der juristischen Fachsprache”; wyd. w serii DIS (Dissertationes Inaugurales Selectae w Neisse Verlag. Dresden-Wrocław 2008). Uczestniczył w projektach badawczych Wspólnoty Flamandzkiej (Vlaamse Gemeenschap) i KBN (polskiego Komitetu Badań Naukowych). Jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego i niderlandzkiego przy Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego i niderlandzkiego przy Sądzie Arbitrażowym przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu, członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS (w latach 2008-2011). Główne zainteresowania naukowe obejmują językoznawstwo kontrastywne i konfrontatywne w zakresie języka polskiego, niemieckiego i niderlandzkiego, języki specjalistyczne, juryslingwistykę, w tym metaforę w języku prawnym, przekładoznawstwo, historię języka, lingwistykę kontaktu, socjolingwistykę.

DR JACEK WOŹNY

jest adiunktem w Instytucie Filologii Angielskiej, autorem książki „How We Understand Mathematics. Conceptual Integration in the Language of Mathematical Description”  oraz artykułów z zakresu semantyki językowej i kategoryzacji. Jego zainteresowania naukowe obejmują także językoznawstwo obliczeniowe, korpusowe, typologiczne oraz mereologię. W Polskim Towarzystwie Językoznawstwa Kognitywnego od 2015 roku pełni funkcję skarbnika. Współpracuje z prof. Francisem Steenem i prof. Markiem Turnerem w Red Hen Lab.

DR MAŁGORZATA ZADKA

jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunktem w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka monografii „Pismo linearne A na tle pism egejskich epoki brązu” (2015) oraz współredaktorka tomu „Antropologia komunikacji. Od starożytności do współczesności” (2015). Opublikowała kilkanaście artykułów dotyczących relacji między różnymi kodami semiotycznymi w procesie komunikacji. Stypendystka programu DAAD na Humboldt Universität w Berlinie. Od 2014 r. członkini Pracowni Badań nad Tradycją Oralną. W swoich badaniach zajmuje się semiotyką, językoznawstwem multimodalnym i kognitywnym oraz relacjami między pismem a innymi systemami graficznymi w procesie tworzenia znaczenia.

DR HAB. ANNA ŻUREK

jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunktem w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu teorii akwizycji języka (pierwszego, drugiego, obcego i odziedziczonego), etykiety językowej, bilingwizmu polsko-niemieckiego, glottodydaktyki polonistycznej, komunikacji międzykulturowej oraz lingwistyki empirycznej. Autorka „Grzeczności językowej w polszczyźnie cudzoziemców. Wybrane zagadnienia” (2008), „Strategii komunikacyjnych osób dwujęzycznych. Na przykładzie polszczyzny odziedziczonej w Niemczech” (2018), współautorka „Ukrytego programu nauczania polskiego i niemieckiego jako języków obcych. Konteksty kulturowe” (2014), podręcznika dla gimnazjalistów niemieckich „ABC Polnisch (2009)” oraz zbioru ćwiczeń dla użytkowników języka polskiego jako odziedziczonego z polsko-niemiecką niepełną dwujęzycznością.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return