kobieta z flagą Ukrainy

Kontynuuj studia na Uniwersytecie Wrocławskim (przeniesienie)

kobieta z flagą Ukrainy

Kontynuuj studia na Uniwersytecie Wrocławskim (przeniesienie)

Kontynuowanie studiów w semestrze letnim 2021/22

Obywatele polscy lub obywatele Ukrainy, którzy 24 lutego 2022 byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy mogą złożyć wniosek o kontynuowanie studiów na tym samym lub podobnym kierunku oferowanym przez Uniwersytet Wrocławski.

Studia na Uniwersytecie prowadzone są w j. polskim lub j. angielskim (studia płatne).

Sprawdź listę kierunków.

Decyzję o możliwości kontynuowania studiów podejmują indywidualnie w każdym przypadku dziekani wydziałów w miarę posiadania wolnych miejsc i możliwości realizowania programu studiów.

Z uwagi na trwający już semestr możliwości przeniesienia się na bieżący semestr letni 2021/22 mogą być ograniczone.

O przeniesienie i kontynuowanie studiów jeszcze w tym semestrze możesz pytać na następujących wydziałach:

Możesz napisać również na adres ukraina@uwr.edu.pl

Procedura przyjęcia na studia w drodze przeniesienia (kontynuacja studiów) dotyczy obywateli polskich i obywateli Ukrainy którzy 24 lutego 2022 byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy i złożą wniosek w terminie 30 dni liczonym od daty jego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub od dnia 23 marca 2022 r.

1. Zapytaj, czy wydział oferuje jeszcze możliwość przyjęcia na semestr letni 2021/22 – dane kontaktowe powyżej.

2. Złóż wniosek o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem osobowym (otrzymasz w dziekanacie).

3. Jeżeli nie posiadasz dokumentów ze swojej uczelni potwierdzających przebieg studiów, będziesz musiał złożyć dodatkowo oświadczenie (otrzymasz w dziekanacie). Weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w celu potwierdzenia dotychczasowych osiągnięć dokona dziekan lub komisja.

4. Skompletuj dokumenty potwierdzające twój status:

a) Dokument potwierdzający przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej w okresie od 24.02.2022 r. (paszport);

b) Dokument potwierdzający status studenta na dzień 24.02.2022 r. np. ksero legitymacji studenckiej;

5. Skompletuj jak najwięcej dokumentów umożliwiających weryfikację przebiegu studiów:

a) Kserokopia opatrzonego apostille świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie), dyplomu (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia) lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności wraz z ich tłumaczeniem na polskim wykonanym przez tłumacza przysięgłego*;

b) Dokumenty, skany, wydruki potwierdzające zrealizowane przedmioty w uczelni macierzystej (np. karta przebiegu studiów, wykaz ocen, zaświadczenia o średniej ze studiów, sylabusy przedmiotów i inne dokumenty potwierdzające przebieg studiów);

c) Dokument poświadczający znajomość j. polskiego/j. angielskiego;

6. Zgoda rodziców / opiekunów prawnych na podjęcie studiów na Uniwersytecie Wrocławskim przez osobę niepełnoletnią (otrzymasz w dziekanacie).

UWAGA

*Brak kserokopii opatrzonego apostille świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie), dyplomu (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia) lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności wraz z ich tłumaczeniem na polskim wykonanym przez tłumacza przysięgłego będzie skutkował tylko warunkowym przyjęciem na studia.

W przypadku niedostarczenia w wyznaczonym w decyzji administracyjnej terminie oryginałów tych dokumentów decyzja o warunkowym przyjęciu na studia wygaśnie.

W celu kontynuacji studiów nie ma potrzeby nostryfikowania dyplomu, natomiast jeśli potrzebujesz informacji o zagranicznym dyplomie ukończenia studiów–złóż wniosek do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który dostępny jest pod adresem: www.nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach.

—————————————————————————————————

OPŁATY ZA STUDIA

I. Studia w języku polskim są bezpłatne dla cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Studia w języku angielskim są płatne, jednak na wniosek studenta można zwolnić cudzoziemca w całości lub w części z obowiązku uiszczenia opłat, jeżeli wystąpią szczególnie ważne okoliczności, takie jak:

1) pełne sieroctwo;

2) poważna lub długotrwała choroba studenta albo najbliższego członka jego rodziny (trwająca dłużej niż 6 miesięcy);

3) zdarzenie losowe (np. pożar, powódź);

4) wyjątkowo trudna sytuacja materialna lub życiowa studenta;

5) realizowanie programu studiów w określonym zakresie w ramach umów zawartych między Uniwersytetem Wrocławskim a uczelniami krajowymi lub zagranicznymi, z którym związane są dodatkowe koszty ponoszone przez studenta/doktoranta, jeżeli powyższe okoliczności uniemożliwiają studentowi/doktorantowi wniesienie pełnej lub częściowej opłaty;

6) podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie niż na warunkach odpłatności.

Udokumentowany wniosek o zwolnienie w całości lub w części z opłat należy złożyć we właściwym dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia sesji egzaminacyjnej poprawkowej poprzedniego semestru. Nie ma możliwości przywrócenia terminu na złożenie wniosku. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
wpisz e-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return