Sala Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

Sala Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

UCHWAŁA NR 9/2022
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą i potępienia agresji Rosji

Na podstawie § 22 pkt 25 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r., w związku z art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, nawiązując do opublikowanych dnia 24 lutego 2022 r. oświadczeń KRASP, RGSWiN, PAN, organizacji doktoranckich i studenckich reprezentujących polskie środowisko akademickie oraz stanowiska Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w sprawie niesprowokowanej agresji Rosji na Ukrainę, stanowczo i jednogłośnie potępia haniebną napaść na bratni Naród Ukraiński.

Naszym przyjaciołom – uczelniom i naukowcom ukraińskim – deklarujemy stałe wsparcie i pomoc.

Jednocześnie zwracamy się do środowiska akademickiego Federacji Rosyjskiej, w szczególności współpracujących z Uniwersytetem Wrocławskim uczelni w Sankt-Petersburgu, Moskwie, Tomsku, Irkucku, Omsku, o stanowcze i jednoznaczne potępienie wojny prowadzonej przeciw Ukrainie. Współpraca naukowa ma wymiar globalny i apolityczny, nie może jednak służyć wspieraniu dyktatur, które zagrażają już dziś naszym sąsiadom, a jutro – zagrożą nam.

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązuje Rektora do zamrożenia ze skutkiem natychmiastowym współpracy Uniwersytetu z uczelniami i innymi instytucjami naukowymi Federacji Rosyjskiej do odwołania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu UWr
Rektor, prof. P. Wiszewski

РЕЗОЛЮЦИЯ № 9/2022
СЕНАТА ВРОЦЛАВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
от 28 февраля 2022 г.
о выражении солидарности с Украиной и осуждении агрессии России
В соответствии с §22 пункт 25 Устава Вроцлавского университета, принятого постановлением № 102/2019 Сената Вроцлавского университета от 29 мая 2019 г., в связи со ст. 28 абз. 1 пункт 16 Закона от 20 июля 2018 г. «О высшем образовании и науке» (Вестник законов 2021 г., поз. 478, с изменениями) постановляет:

§ 1. Сенат Вроцлавского университета, ссылаясь на заявления, опубликованные 24 февраля 2022 г. Kонференцией Ректоров польских высших учебных заведений, Главным советом по науке и высшему образованию, Польской Академией Наук, организациями аспирантов и студентов, представляющими польское академическое сообщество и позицию Коллегии ректоров Вроцлавского и Опольского университетов относительно неспровоцированной агрессии России против Украины, решительно и единогласно осуждает позорное нападение на братский Украинский Народ.

Мы заявляем о постоянной поддержке и помощи нашим друзьям – украинским университетам и ученым.

В то же время мы просим научное сообщество Российской Федерации, в частности университеты в Санкт-Петербурге, Москве, Томске, Иркутске и Омске, сотрудничающие с Вроцлавским университетом, твердо и безоговорочно осудить войну, развязанную против Украины. Научное сотрудничество имеет глобальное и аполитичное измерение, но оно не может служить для поддержки диктатур, которые угрожают нашим соседям сегодня, а завтра будут угрожают нам.

Сенат Вроцлавского университета обязывает Ректора немедленно приостановить сотрудничество Университета с университетами и другими научными учреждениями Российской Федерации до особого распоряжения.

§ 2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Сената Вроцлавского университета
Ректор: проф. П. Вишевски

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
wpisz e-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return