Dodatki motywacyjne jednorazowe – pytania i odpowiedzi

Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości

Dodatki motywacyjne jednorazowe – pytania i odpowiedzi

Wszystkich, których nurtują pytania, związane z konkursem na dodatki motywacyjne jednorazowe w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, zapraszamy do zapoznania się z Q&A ze spotkania, które odbyło się w miniony poniedziałek. Zgłoszenia do konkursu można składać do 17 października.

 • Jak w przypadku projektów badawczych/grantów przypisać poszczególne osiągnięcia do poszczególnych okresów?

W przypadku tego konkursu (podobnie jak w przypadku dodatków czasowych) nagradzane będą dokonania naukowe za trzy ostatnie lata kalendarzowe czyli od roku 2018 do 2020, więc jeśli ktoś dziesięć lat temu otrzymał np. nagrodę ministra to ona nie zostanie już uwzględniona przy ocenie tej aplikacji.

 • Co z projektami, które są przyznawane w innym okresie, a w innym są realizowane?

W regulaminie konkursu mowa jest odrębnie o realizacji projektów – oceniana w drugim kryterium. W tym punkcie oceniający będą się kierowali okresem, w którym grant jest wykonywany (zawarty w umowie grantowej). Może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś otrzymał decyzję o przyznaniu finansowania projektu w okresie ocenianym np. listopad 2020, natomiast okres realizacji się jeszcze nie rozpoczął. Wtedy można być nagradzanym za samo przyznanie grantu w trzeciej kategorii konkursowej, rozwój naukowy.

 • Dla kogo jest ten konkurs?

Zgodnie z Regulaminem osoby aplikujące to nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Uniwersytecie Wrocławskim, którzy posiadają co najmniej stopień doktora.

 • Czy dobrze przeczytałam, że odbiorcami dodatku są głównie młodzi naukowcy z tytułem doktora?

 Konkurs jest dedykowany wszystkim badaczom, tyle tylko, że spośród wszystkich złożonych aplikacji w pierwszej kolejności będą przyznawane nagrody (po jednej dla każdej dyscypliny) dla najlepszych młodych naukowców. Jest to jedno z zadań zespołu. W regulaminie konkursu występuje jednak punkt, który umożliwia Komisji nieprzyznanie żadnego dodatku dla młodych w dyscyplinie. Chodzi o to, że ta osoba musi prowadzić badania na najwyższym poziomie i musi zostać wysoko oceniona przez Komisje. Po rozstrzygnięciu nagród dla młodych naukowców wszystkie pozostałe aplikacje są oceniane na jednakowych zasadach, w taki sposób, by ostatecznie przyznać 150 dodatków jednorazowych.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty poprzez obrady Zespołu, powołanego przez JM Rektora. W jego skład wchodzą osoby, które brały udział w rozstrzyganiu drugiego etapu konkursu na dodatki czasowe. Dodatkowo Zespół ten został poszerzony o przedstawicieli pozostałych Wydziałów tak, że ostatecznie każdy Wydział będzie miał jednego przedstawiciela w tej komisji. Wszyscy reprezentanci tego Zespołu byli beneficjentami pierwszego konkursu.      

 • Zastanawiam się nad udziałem w konkursie o dodatek motywacyjny jednorazowy i w związku z tym mam pytanie o grant OPUS 19, który uzyskałem. Sytuacja przedstawia się następująco: decyzja Dyrektora NCN o przyznaniu grantu została podjęta w dniu 2020-11-20 r., ale  data zawarcia umowy ze mną jako kierownikiem projektu miała miejsce 2021-01-11 – w związku z tym mam pytanie, czy grant ten mogę wpisać do wniosku – jeśli oceniane są trzy lata kalendarzowe 2018-2020 (rozumiem, że wszelkie aktywności naukowe z 2021 r. nie będą oceniane)? 

Odpowiedź jest taka sama, jak w przypadku pierwszego pytania.

 •  Mam pytanie do wniosku aplikacyjnego w ramach jednorazowych dodatków czasowych. W regulaminie zapisane jest, ze młody doktor to osoba, która uzyskała tytuł doktora nie więcej niż 7 lat od roku poprzedzającego otwarcie konkursu, a w okres ten nie wyliczają się urlopy macierzyńskie. Ja tytuł uzyskałam w 2011 i byłam po tym czasie dwukrotnie na urlopie macierzyńskim, stąd moje pytanie: ile do tych 7 lat można doliczyć miesięcy za przebywanie na urlopie (w NCN jest to 180 dni za każde dziecko)?

 Tutaj musimy się kierować tym faktycznym okresem, w którym badaczka była na urlopie. Taka informacja jest w naszym Dziale Spraw Pracowniczych. W przypadku dwójki dzieci sumujemy te dwa okresy, w ramach których przebywała Pani na urlopie i odejmujemy od tego okresu po doktoracie. Jeżeli po odjęciu urlopów pozostaje czas 7 lat po doktoracie, to można osobę traktować jako młodego naukowca.

 • Mam pytanie dotyczące uczestnictwa w grantach i osiągnieć badawczych, które należy wpisać. Czy należy dodać granty i np. nagrody z okresu 2018-2020, tak jak w przypadku publikacji, czy można dopisać również z wcześniejszych lat (np. Nagroda Ministra przyznana na lata 2015-2017?) ?

 Prosimy o podawanie osiągnięć tylko za lata 2018-2020. Oczywiście system nie jest w stanie tego automatycznie zweryfikować, ale zadaniem Komisji będzie aby ocenić jedynie osiągnięcia z tych trzech lat kalendarzowych.

 • Czy można uwzględniać we wniosku dorobek nieafiliowany do UWr.? Jestem pracownikiem UWr dopiero od półtora roku, dlatego też poprzedni dorobek (za rok 2018 i 2019) był afiliowany do innej uczelni, która wtedy była moim miejscem zatrudnienia. Niemniej rozumiem, że ideą konkursu jest wyróżnienie osób prowadzących aktywność naukową szczególnie wysokiej jakości, więc afiliowanie nie powinno mieć znaczenia dla celu konkursu.

 Niestety mamy negatywną odpowiedź. W regulaminie konkursu wprost napisaliśmy, że oceniany będzie dorobek, który był uzyskany na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego i jest wykorzystywany w procesie ewaluacji. Chcemy nagradzać pracowników, których dorobek przyczynia się do świetności Uniwersytetu. Co więcej muszą to być pracownicy, którzy kontynuują zatrudnienie na Uniwersytecie Wrocławskim. Gdyby ktoś np. osiągnął ten dorobek i przeniósł się na inną uczelnię to też niestety, z technicznych względów, nie będzie mógł być tutaj nagradzany.

 • Co oznacza czerwony asteryks przy niektórych punktach aplikacji?

 Czerwony  asteryks oznacza błąd przy zapisie pozycji (np. źle wpisaną kwotę przy grancie lub inną wartość). Proszę w tym przypadku poprawić wpis w tym polu, a jeśli to nie pomoże zgłosić bezpośrednio problem przez helpdesk DUI ( pomoc@uwr.edu.pl).

 • Czy wpisanie wskaźnika cytowań jest konieczne? Jak go zdobyć?

Jest on dostępny w wydziałowych bazach HUESCA. Jest to wskaźnik, który ma pomóc Zespołowi w ocenie Państwa publikacji. Jeśli takiego nie ma należy koniecznie wpisać wartość O, tak żeby aplikacja przepuściła Państwa dalej.

W Konkursie na dodatki motywacyjne jednorazowe nie będą, jak w poprzednim konkursie ustalane udziały jednostkowe w publikacjach, liczy się tylko współautorstwo w publikacji. Regulamin zawiera wskazówki, jak Komisja powinna ocenić dane publikacje. Te wskazówki dzielą publikacje jedynie na jednoautorskie i pozostałe czyli wieloautorskie. Nie ma mowy, aby wydzielać udział jednostkowy pracownika. Proszę zwrócić uwagę, że ta tabelka, która mówi, ile punktów należy się za dorobek naukowy, tak naprawdę koncentruje się na dwóch publikacjach, bez względu na to, ilu było współautorów. Są osobne wytyczne dla nauk ścisłych i przyrodniczych, osobne dla humanistycznych i społecznych. W przypadku nauk ścisłych i przyrodniczych jest dosyć precyzyjny przelicznik, który przelicza punkty ministerialne na punkty konkursowe i w tym przeliczniku występuje rozróżnienie między publikacjami jednoautorskimi, a wieloautorskimi. Przy czym to rozróżnienie sprowadza się do tego, że jedna publikacja jednoautorska będzie traktowana podobnie jak dwie wieloautorskie, podobnie punktowane. W przypadku nauk humanistycznych i społecznych te punkty są odrobinę bardziej skomplikowane. Tam również nie występują udziały jednostkowe, a decyduje współautorstwo w cennych publikacjach i to, na ile cenna jest ta publikacja oceniać będzie Komisja, a wytycznymi dla komisji są odpowiednie punkty w regulaminie.

 • Czy zapis „Przy ocenie rozwoju naukowego Komisja bierze pod uwagę całokształt aktywności wnioskodawcy, oceniając jego aktywność w ciągu trzech pełnych lat kalendarzowych poprzedzających rok konkursu” oznacza, że w polu przeznaczonym na rozwój naukowy powinnam opisać rozwój w ciągu ostatnich 3 lat? A może jednak całokształt swojej pracy od doktoratu? (aplikuję jako młody naukowiec)

Słowo całokształt w tym kontekście oznacza,  że możemy podać więcej informacji niż zmieści się w przypadku oceny pierwszych dwóch kryteriów. W szczególności w pierwszym kryterium oceniamy zasadniczo tylko dwie publikacje. Jeśli ktoś jest autorem dziesięciu publikacji to nie ma sensu ich szczegółowo wypisywać, natomiast można napisać, że jest to dziesięć publikacji wysoko punktowanych z podaną liczbą punktów lub/i IF). Oprócz tego można się pochwalić innymi osiągnięciami, które nie zostały skatalogowane bezpośrednio w regulaminie np. przewodnictwo ważnego międzynarodowego ciała naukowego. Proszę tu rozważyć, co w Państwa życiorysie w ostatnich trzech latach jest najciekawsze i na co chcielibyście zwrócić uwagę Komisji oceniającej.

 • Czy można zgłaszać publikacje, które ukazały się w 2021 roku (system nie pozwala wybrać tego rocznika)?

W aplikacji konkursowej wykazane mogą być tylko publikacje z trzech ostatnich, pełnych lat kalendarzowych, czyli 2018-2020. Publikacje z 2021 będzie mogła Pani wykazać w przyszłorocznych edycjach konkursu wraz z publikacjami z 2019 i 2020.

 • W jakiej mierze pole Impact Factor jest obowiązkowe (wpisać zero czy zostawić puste)?

W przypadku gdy brak wartości tego wskaźnika proszę o wpisanie w tejże kolumnie wartości 0.

 • Mam pytanie odnośnie sekcji poświęconej projektom grantowym: w rubrykach określających okres finansowania grantu należy wpisać lata, czy dokładne daty dzienne? A jeśli daty dzienne, to jakie? Określone w projekcie, czy też daty podpisania umowy i rozliczenia środków?

Chodzi o okres realizacji grantu. Najlepiej byłoby podawać daty dzienne, jeśli byłby to jakiś problem i ktoś poda ja w miesiącach dla komisji powinna to być wystarczająca informacja.

 • Czy można zgłaszać publikacje monograficzne dwuautorskie z I poziomu (regulamin sugeruje że wyłącznie jednoautorskie – par. 8 ust. 4)?

 Zapis regulaminu określa pewien poziom aktywności, jakiego oczekuje się przy ocenie na konkretną wartość punktową. Można o tym myśleć jako o poziomie minimalnym, więc precyzyjnie opisane jest co, trzeba zrobić żeby zyskać np. cztery punkty.

 • Czy o dodatek motywacyjny mogą aplikować pracownicy naukowi bez stopnia doktora? 

Nie

 • Co z punktacją czasopism zagranicznych, które nie znajdują się na liście ministerialnej? 5 pkt.?

Nie jest to problem natury technicznej. W aplikacji można wprowadzić publikację za 5 punktów. Nie będzie ona najprawdopodobniej wystarczająca aby osiągnąć sukces z racji niskiej punktacji.

 • Skąd wziąć Impact Iactor dla monografii? 

Dla monografii należy wpisać wartość 0.

 • Paragraf 7 regulaminu mówi: W ramach konkursu o dodatki motywacyjne jednorazowe w pierwszej kolejności przyznaje się dodatki dla młodych naukowców ze stopniem doktora. W trybie wskazanym w zdaniu poprzednim przyznaje się nie więcej niż jeden dodatek jednorazowy w każdej dyscyplinie uprawianej na Uniwersytecie Wrocławskim. Dodatki przyznawane są młodym naukowcom, których badania wyróżniają się doskonałym poziomem naukowym. Pytanie: czy mam ten zapis rozumieć, że młodym doktorom łącznie zostanie przyznanych 20 grantów (bo jest 20 dyscyplin na UWr – po jednym na dyscyplinę) a pozostałym doktorom („niemłodym”) 130 grantów?

 Bycie „młodym” nie zamyka drogi do bycia rozpatrywanym wśród tych 130 pozostałych. Jest tylko przywilejem polegającym na udziale w tej pierwszej dwudziestce

 • Czy jest jakiś parytet przewidziany dla poszczególnych wydziałów?

 Nie ma przewidzianego żadnego parytetu. Regulamin nie przewiduje żadnego podziału, ani proporcjonalnego, ani innego między Wydziałami. Regulamin przewiduje jedną wspólną punktację. Oczywiście komisja oceniając w trzecim kryterium musi jakoś „skalibrować” swoje wyniki po to, aby te wyniki były porównywalne i musi prowadzić dyskusję na temat tego, jak należy ocenić osiągnięcia w różnych dyscyplinach, aby je uczciwie porównać.

 • Czy mogę prosić o interpretację § 8 pkt. 4 podpunkt 3) – co oznacza ‚wydawnictwo międzynarodowe’ (w innych miejscach mowa jest o wydawnictwach I i II stopnia 3 pkt. (ocena dobra): badania prowadzone na satysfakcjonującym poziomie, poparte jednym artykułem opublikowanym w średnio punktowanym zagranicznym czasopiśmie albo co najmniej jedną monografią jednoautorską wydaną przez międzynarodowe wydawnictwo, inną niż wybitna, lub punktowo jej odpowiadającymi innymi opracowaniami naukowymi

 Rozumiem, że wszystkie wydawnictwa wydawane poza granicami Polski naturalnie się do tego kwalifikują, natomiast może być dyskusyjne, czy czasopisma wydawane w Polsce, ale o zasięgu międzynarodowym można zakwalifikować do tej kategorii.[…] To jest indywidualna kwestia czasopisma. Mam w przypadku swojego Wydziału redakcję czasopisma, które jest obsługiwane przez Springera. Jest to czasopismo funkcjonujące od 25 lat wydawane w Polsce, ale o zasięgu międzynarodowym, z listy Filadelfijskiej o  wartości IF 5,7. Jest to ewidentnie czasopismo o zasięgu międzynarodowym. Ciężko dać receptę ogólną dla wszystkich wydawnictw, które są w Polsce wydawane.

 • Jak zostanie rozpatrzona autorsko publikacja gdzie autorami byli: ja (doktor) + student trzeciego roku? Też będzie to rozpatrzone, jako połowa autorstwa artykułu?

 Nie liczymy udziałów jednostkowych, więc nie wnikamy w to, czy jest to połowa, czy jedna piąta. Rozdzielamy tylko na jednoautorskie i wieloautorskie. W tym przypadku jest to wieloautorska publikacja.

 • Wspomnieli Państwo że Impact Factor czasopisma należy sprawdzić w HUESCE. Czy każdy szeregowy pracownik ma do niej dostęp? Nie mogę się zalogować, nie ma tam opcji rejestracji ani przypomnienia hasła, więc obawiam się, że logować mogą się tylko osoby odpowiedzialne za ewaluację. Zatem jeśli nie z HUESCE,  to skąd wziąć Impact Factor i jakiego okresu powinien on dotyczyć (lat 2018-2020 czy może tylko 2020, a może jeszcze jakiegoś innego?)

 Nawet jeśli nie macie Państwo często bezpośredniego dostępu do HUESCA, na każdym Wydziale powinna funkcjonować biblioteka i Państwo możecie się zwrócić do przedstawiciela biblioteki o udostępnienie informacji, które znajdują się w bazie HUESCA i taka osoba powinna móc udzielić odpowiedniej informacji. Oceniamy publikacje za lata 2018-2020 i powinien to być IF z roku publikacji, ewentualnie najbardziej aktualny.

 • Czy sformułowanie „inne opracowanie naukowe” obejmuje materiały konferencyjne z konferencji międzynarodowej sklasyfikowanej na liście MNiSW na poziomie 200 pkt.?

Tak. Konferencje, które mają punkty ministerialne traktujemy na równi z czasopismami. Ta ich punktacja jest w tym samym rozporządzeniu Pana Ministra, więc to należy traktować łącznie z czasopismami.

 • Czy można wykazywać granty wewnętrzne IDUB? 

Nie. W konkursie mówimy o pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

 • Jaką wartość współczynnika IF wpisywać (pięcioletni, czy za rok bieżący)?

 Za rok publikacji lub najbardziej aktualną, nie za pięć lat.

 • Czasopisma zagraniczne niebędące na liście NIE mają punktów. W ewaluacji wydziałowej za takie artykuły przyznaje się 5 pkt. Co mamy wpisać w aplikacji?

Te publikacje warte są dokładnie 5 pkt. wg ewaluacji. Wpisać je w aplikacji jak najbardziej można, ale Zespół może je uznać za zbyt niskie.

 • Czy polskie czasopismo za 70 pkt. jest uznawane w algorytmie oceny?

Przy okazji pierwszego konkursu na dodatki czasowe było wprost powiedziane, że takie czasopisma nie będą wpływały na punktację zgłoszenia. […] W przypadku tego konkursu publikacje za mniej punktów będą również brane pod uwagę, w szczególności w ocenie dorobku w kryterium pierwszym, w tej części regulaminu, która mówi ile punktów Zespół powinien przyznać za określoną wartość dorobku. Tu również są pojedyncze punkty za badania na niższym poziomie, w szczególności są tu badania o zasięgu krajowym poparte średnio punktowaną publikacją na poziomie krajowym.

 • Pozwolę sobie wrócić do mojego pytania o wydawnictwo międzynarodowe. § 8 pkt. 4 podpunkt 3 mówi o monografii (nie czasopiśmie) na dodatek innej niż wybitna – czy to wyklucza monografie wydane w polskim wydawnictwie I stopnia np. Wolters Kluwer czy Beck?

 Wydawnictwa Wolters Kluwer i Beck często wydają czasopisma krajowe. Niestety zostały przez MNiSW umieszczone w liście monografii kategorii I, punktowanych za 80 pkt. Mamy Zespół Konkursowy po to, by nadawał znaczenie tym punktom, które są wskazówkami.

 • Jeśli jest współautorstwo z tej samej jednostki (Instytut), to czy punkty się dzieli?

 W tym konkursie obowiązują dużo prostsze zasady. Nie ma żadnego wyliczania udziałów jednostkowych, jak w pierwszym konkursie, natomiast rozdzielamy publikacje na jednoautorskie i wieloautorskie. W przypadku wieloautorskich nie ma znaczenia czy współautorzy są z UWr., czy spoza UWr.

 • Formularz aplikacyjny pozwala na wpisanie tylko jednej dyscypliny. A jeśli publikujemy w dwóch dyscyplinach? Możemy wykazywać publikacje z dwóch dyscyplin?

 W przypadku tego konkursu wybór dyscypliny nie jest aż tak kluczowy, jak w pierwszym konkursie, gdzie obowiązywały nas progi odniesienia. Musieliśmy podzielić wynik przez wartość referencyjną dla dyscypliny. W tym konkursie nie ma niczego takiego. Ta informacja o dyscyplinie ma usprawnić działanie Komisji. Ona nie będzie miała fundamentalnego znaczenia dla przyznanych punktów, może mieć znaczenie w przypadku organizacji pracy Zespołu np. wnioski z jakiejś dyscypliny trafią do konkretnej osoby z Zespołu. Można dodawać publikacje z różnych dyscyplin.

 • Proszę potwierdzić, że w kolejnej edycji konkursu nie będę mogła zgłosić publikacji i projektów które zgłoszę w tej edycji?

Regulamin będzie poddany analizie po rozstrzygnięciu I edycji konkursu i może podlegać pewnym zmianom przed kolejną edycją. Trudno je dziś określić, ale można powiedzieć, że udział w konkursie na dodatki jednorazowe nie będzie w żaden sposób przeszkadzał w przyszłym udziale na dodatki czasowe.

Aktualne rozstrzygnięcie, które zawarliśmy w obecnym regulaminie jest takie, że te osiągnięcia, za które był przyznany dodatek jednorazowy w I edycji, nie mogą być podstawą do przyznania kolejnego dodatku jednorazowego.

Skończyliśmy I konkurs na dodatki czasowe i teraz Zespół, który tworzył zasady tego pierwszego zadania analizuje rozstrzygnięcie i na pewno będzie dokonana pewna korekta. Tak dzieje się z każdym działaniem IDUB. Stąd nie możemy teraz obiecać jak to będzie w przyszłym roku. Na pewno po rozstrzygnięciu tego konkursu dokonana zostanie analiza i wszystkie słabe strony czy kwestie wątpliwe będą dyskutowane. To możemy obiecać.

 • Omawiany konkurs pokrywa się w czasie z Nagrodami Rektorskimi. Czy dane dzieło, grant, projekt, na podstawie którego kandydat wnioskuje w konkursie o dodatek jednorazowy może być równocześnie podstawą do nagrody rektorskiej (dwie nagrody za jedną rzecz) ?

 To nie jest możliwe, żeby były dwie nagrody za jedną rzecz, ponieważ Nagrody Rektorskie zawsze dotyczą ubiegłego roku kalendarzowego, czyli aktualnie za rok 2020, natomiast dodatki obejmują okres szerszy. Tutaj w zasadzie nie ma takiej możliwości, niemniej jednak Nagrody Rektorskie będą przyznawane w obrębie Wydziałów i one będą przyznawane nieco wcześniej. Więc są to dwie sprawy, które żyją bytem niezależnym. Konkurs na dodatki jednorazowe będzie otwarty do 18.10, a potem Zespół będzie oceniał zgłoszenia przez sześć tygodni. Termin ogłoszenia wyników przypada po terminie otrzymania Nagród Rektorskich.

Można myśleć o tych dwu typach wyróżnień w ten sposób, że Nagroda Rektorska jest za konkretne osiągniecie, natomiast tutaj mówimy o rozwoju naukowym, sumie osiągnięć w trzech latach, które są oceniane.

Chcielibyśmy bardzo aby te dodatki, zarówno czasowe, jak i jednorazowe były przyznawane w pierwszej połowie roku akademickiego. To okazało się być dużym wyzwaniem: organizacyjnym i technicznym. Natomiast będziemy dokładać starań, aby w kolejnych edycjach to rozstrzygnięcie  odbyło się szybciej. Miejmy nadzieję, że uda się to tak przeprowadzić, aby w przyszłym roku nie kolidowało to czasowo z Nagrodami Rektora.

Osoby, które są na liście beneficjentów tego pierwszego konkursu na dodatki czasowe, jeżeli dostaną dodatki w II edycji Konkursu, to będzie taki okres, w którym będą się one nakładały, ale nie ma tu żadnych przeszkód formalnych. Jest to sytuacja dopuszczalna.

Zachęcamy Państwa abyście aplikowali bo to jest działanie, którego nie było dotąd na Uniwersytecie Wrocławskim. Możemy tą drogą nagrodzić kolejne 150 osób, które są szczególnie aktywne naukowo, które mają istotny  wkład w ewaluację.

Jeśli będą się Państwu nasuwać jakieś kolejne pytania bardzo prosimy o przesyłanie ich, czy bezpośrednio na adres (tomasz.wielebinski@uwr.edu.pl), czy też Biura IDUB (idub@uwr.edu.pl).

Dziękujemy Państwu serdecznie za zainteresowanie i uwagę. Życzymy aby Państwa aplikacje okazały się zwycięskie.

Zachęcamy do śledzenia strony Uczelni Badawczej.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return