książka

II edycja konkursu na granty wewnętrzne rozstrzygnięta!

15.12.2021 r.

Komisja konkursowa przeanalizowała 128 wniosków:

 • w Panelu A (nauki o życiu i Ziemi) 45 wniosków,
 • w Panelu B (nauki ścisłe) 29 wniosków,
 • w Panelu C (nauki humanistyczne) 26 wniosków,
 • w Panelu D (nauki społeczne) 28 wniosków.

Wnioski były oceniane pod względem merytorycznym przez recenzentów zewnętrznych (ekspertów spoza Uniwersytetu Wrocławskiego). Komisja konkursowa podczas przygotowania listy rankingowej opierała się na recenzjach recenzentów zewnętrznych i nie miała wpływu na ich ocenę. Członkowie Komisji konkursowej zapoznali się z uwagami zawartymi w recenzjach i uznali je za uzasadnione. Maksymalna punktacja wniosku mogła wynieść 100 pkt (średnia z 2 recenzji ocenionych maksymalnie na 100 pkt każda).

W Panelu A wnioski były kwalifikowane do finansowania od co najmniej 95 pkt, w Panelu B od co najmniej 91 pkt, w Panelu C od co najmniej 90,5 pkt, w Panelu D od co najmniej 95 pkt.

Ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków ocenionych bardzo wysoko, w tym 7 wniosków ocenionych z taką sama liczbą punktów na granicy odcięcia w Panelu A, do finansowania zakwalifikowano większą liczbę grantów w Panelu A.

Ostatecznie Komisja konkursowa zakwalifikowała do finansowania:

 • Panel A – 15 wniosków,
 • Panel B – 10 wniosków,
 • Panel C – 10 wniosków,
 • Panel D – 10 wniosków.

Zapraszamy do składania wniosków w III edycji konkursu w 2022 roku.

Przewodniczący Komisji konkursowej

Prof. dr hab. Teresa Olczak

Przewodniczący Komitetu sterującego IDUB

Dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania w ramach II edycji projektu „Granty na badania wstępne- granty wewnętrzne” w ramach programu IDUB :

PanelImię i nazwisko aplikującegoTytuł projektu badawczegoWnioskowana kwota (PLN)
ABartosz BorczykWeryfikacja występowania i skali dymorfizmu płciowego w strukturach związanych z chemorecepcją u węży                        39.150,00
AMałgorzata DaczewskaOcena in vitro wpływu wybranych substancji cytostatycznych pochodzenia naturalnego na strukturę i cykl komórkowy mięśniakomięsaka prążkowanokomórkowego typu embrionalnego                         40.000,00
AAdam PomorskiOpracowanie metodologii pomiarów oddziaływań metal-białko na poziomie pojedynczych molekuł                         40.000,00
AMarta Migocka-PatrzałekWpływ substancji o potencjale leczniczym na zwierzęcy model ludzkiej choroby McArdle’a                         40.000,00
AArnold GarbiecBadania porównawcze budowy i funkcji jajników i jajowodów u zaleszczotków z rodziny Chernetidae (Chelicerata: Pseudoscorpiones: Cheliferoidea: Chernetidae)                         40.000,00
AMagdalena MachowskaWpływ mutacji w genie EMD i stresu oksydacyjnego na poziom podwójnych pęknięć w nici DNA oraz naprawę uszkodzeń w komórkach mięśniowych od pacjentów cierpiących na EDMD1                         40.000,00
AKatarzyna PiekarowiczWpły emeryny na zmiany w ekspresji genów podczas miogenezy                         40.000,00
ADaria AugustyniakCharakterystyka mutantów Pseudomonas aeruginosa opornych na antybiotyki peptydowe i endolizyny fagowe w aspekcie podatności na mechanizmy obrony nieswoistej                         40.000,00
AAgnieszka BiernatowskaAnaliza bezpośrednich oddziaływań rekombinowanego białka CARMA1 z flotylinami w warunkach in vitro                         40.000,00
ASebastian BuczyńskiHydrogeochemia i geneza solanek w wysadzie solnym Kłodawa                         39.500,00
ADorota DziadkowiecIdentyfikacja substratów Rrp1 – potencjalnej SUMO – zależnej ligazy ubikwityny                         40.000,00
ADominik DrabikIndukowane starzeniem i oksydacją zmiany właściwości mechanicznych błon lipidowych                         25.000,00
AJan KotuszW jaki sposób selekcja naturalna steruje koegzystencją ryb o płciowym i klonalnym systemie rozrodu i wzorcami ich rozmieszczenia?                         40.000,00
AEwa Maciaszczyk-DziubińskaAnaliza specyfiki interakcji drożdżowego czynnika transkrypcyjnego Yap1 z promotorami wybranych genów                         40.000,00
ADorota MackiewiczOkreślenie presji mutacyjnych w genomach bakteryjnych oraz badanie ich optymalności i znaczenia ewolucyjnego                         37.500,00
BTomasz KosmalaBadania in operando materiałów 2D w skali atomowej do magazynowania i konwersji energii                         39.800,00
BJustyna ZelerSynergia termometrii luminescencyjnej i długotrwałej emisji perowskitów w teranostycznym obrazowaniu i terapii nowotworów                         40.000,00
BMaciej WitwickiRodniki jako funkcyjne materiały molekularne. Badania wstępne nad stabilizacją rodników semichinonowych                         40.000,00
BJerzy SokolnickiLuminofory oksoazotkowe dla białych LED                         26.790,00
BAdam AugustyniakSynteza i charakterystyka nano-aerożeli palladowych do zastosowań w katalizie i remediacji środowiska                         40.000,00
BKamila Stokowa-SołtysNiskocząsteczkowe inhibitory selektywnie wiążące się do ryboprzełącznika FMN bakterii F. nucleatum, jako nowe związki przeciwdrobnoustrojowe                         40.000,00
BAnna Piecha-BisiorekAlternatywa dla perowskitów na bazie ołowiu. Hybrydowe materiały półprzewodnikowe dla fotowoltaiki i nie tylko.                         20.000,00
BAndrzej SzczepkowiczPrzestrajalne źródła światła oparte na dielektrycznych akceleratorach laserowych                         40.000,00
BMonika KijewskaZmiany struktury drugorzędowej w oparciu o odwracalne tworzenie wiązań B-O w modyfikowanych neoglikokoniugatach                         40.000,00
BJerzy LisowskiOligomeryczne i polimeryczne kompleksy lantanowców zbudo wane z jednostek makrocyklicznych: w poszukiwaniu nowych właściwości                         40.000,00
CFilip WolańskiPodróże mieszkańców Europy Środkowo – Wschodniej do krajów romańskich w XVIII w. w perspektywie porównawczej                         21.148,00
CDorota KoczanowiczJedzenie jako modus kultury w perspektywie somaestetycznej                         23.226,00
CPaweł MackiewiczBiografia Kazimierza Wyki                         18.000,00
CAgnieszka Patała“Drugie życie” gotyckich nastaw ołtarzowych z terenów dzisiejszej Polski w XIX I XX w.                         23.800,00
CJose Losada PalenzuelaComputational Text Reuse Detection in Literary Texts (Proof of Concept)                         29.700,00
CTomasz GłowińskiPrzeciwdziałanie skutkom klęsk elementarnych na Dolnym Śląsku w latach 1807-1945                         35.00,00
CWioleta MurasŹródła do badań nad działalnością kompozytorską, pianistyczną oraz kulturalną Aleksandra Zarzyckiego (1834-1895)                         12.700,00
CKrzysztof RuchniewiczFunkcjonowanie w pamięci i przestrzeni społecznej miejsc przymusowych migracji w Europie w XX wieku (porównawcze studium przypadków Bolzano, Wrocławia, Goerlitz i Zgorzelca oraz Ústí nad Łabą)                         40.000,00
CKatarzyna Setkowicz-SzymanowiczRecepcja dzieł Feliciano de Silva w Portugalii w XVI wieku: analiza porównawcza wydań hiszpańskich i portugalskich                         10.100,00
CAgnieszka KołodziejFauna i flora w antroponimii zachodniosłowiańskiej (na materiale języka polskiego, czeskiego i słowackiego)                         31.950,00
DNatalia Iwańczak-NiedźwieckaOd mostu w dwumieście do granicy między państwami. Granica polsko-niemiecka w świadomości mieszkańców miast podzielonych w świetle pamiętników                         39.600,00
DMonika Wiktorowicz-SosnowskaTożsamość pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w narracjach biograficznych                         38.320,00
DMichał BernarczykWpływ propagandy obliczeniowej na polski system wyborczy. Sztuczna inteligencja jako środek przeciwdziałania dezinformacji i manipulacji wyborcami                         40.000,00
DJulita MakaroObywatele w wielokulturowym mieście? Proces integracji Polaków i Ukraińców we Wrocławiu                         39.975,00
DAgnieszka Frąckowiak-AdamskaPrawa podstawowe dla wszystkich? Stosowanie unijnych praw podstawowych wobec państw członkowskich                         37.600,00
DPiotr OchmanOdpowiedzialność karna członków organów podmiotów kolektywnych za decyzje kolegialne w prawie karnym gospodarczym                         39.770,00
DAgata KrasowskaDoświadczenie kryzysu psychicznego u prekariuszy oraz w narracjach ekspertów                         39.600,00
DMagdalena RatajczakDiaspora diplomacy                         37.300,00
DKamila AugustynO czym mówimy, kiedy mówimy o książce? Analiza doświadczeń czytelników                         26.460,00
DKatarzyna DurniatPomiar i diagnostyka mobbingu w modelu interakcyjnym – w kierunku badań międzynarodowych                         40.000,00

01.10.2021 r.

Nabór wniosków aplikacyjnych w II edycji Konkursu na granty wewnętrzne zakończony!

W II edycji Konkursu na granty wewnętrzne wpłynęło łącznie 128 wniosków. Poniżej prezentujemy liczbę wniosków aplikacyjnych w podziale na Panele tematyczne, w ramach których w kolejnym etapie konkursu, wnioski zostaną poddane ocenie przez zewnętrznych recenzentów.

Panel tematycznyLiczba złożonych aplikacji
A – Panel Nauk o Życiu i Ziemi45
B – Panel Nauk Ścisłych29
C – Panel Nauk Humanistycznych26
D – Panel Nauk Społecznych28
RAZEM128

W każdym z Paneli Uniwersytet Wrocławski zapewnia środki na sfinansowanie 10 projektów. Zgodnie z Regulaminem liczba grantów sfinansowanych w ramach panelu może być różna od 10, gdyż niewykorzystane środki finansowe w danym panelu mogą zostać alokowane do innego panelu i sfinansować w nim dodatkowe granty (Regulamin Konkursu paragraf 5 pkt. 5.-6.).

Maksymalna kwota finansowania grantu wewnętrznego, o którą starają się Wnioskodawcy wynosi 40 000 zł.

Teraz przed nami etap oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 grudnia 2021 r.

21.07.2021 r.

Nabór wniosków aplikacyjnych rozpocznie się 3.08.2021 r. i potrwa do 30.09.2021 r. Zgłoszenia do konkursu grantowego będą przyjmowane za pomocą Uczelnianego Systemu Konkursowego w języku polskim oraz języku angielskim.

Finansowanie obejmuje 40 grantów, a maksymalna kwota finansowana w ramach jednego grantu wynosi 40 000 zł. Maksymalny okres realizacji grantu: 01.03.2022 r. – 29.02.2024 r.

Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie badań koniecznych dla przygotowania i złożenia aplikacji, umożliwiającej uzyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych, zwanych dalej grantem zewnętrznym.

Uzyskany grant zewnętrzny musi być realizowany w Uniwersytecie Wrocławskim, mieć charakter prorozwojowy oraz obejmować badania naukowe zgodne z priorytetami programu IDUB.

O grant mogą ubiegać się wyłącznie pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego:

 • których zatrudnienie w Uniwersytecie Wrocławskim nie kończy się przed rozpoczęciem realizacji grantu lub w trakcie jego realizacji,
 • którzy w momencie składania wniosku nie kierują grantem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych,
 • którzy do dnia składania wniosku nie uzyskali promesy finansowania grantu ze źródeł zewnętrznych,
 • którzy nie kierowali grantem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych w okresie 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia II edycji konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.12.2021 r.

Szczegółowe informacje wymagane do wypełnienia wniosku aplikacyjnego znajdują się tutaj.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return