grafika

Profesorowie wizytujący, Inkubatory Doskonałości Naukowej

Program zapraszania profesorów wizytujących

 • Działanie ma otworzyć UWr na przyjazdy zagranicznych naukowców o uznanej renomie, w celach dydaktycznych i wymiany doświadczeń naukowych.
 • Przyjazdy trwać będą do dwóch tygodni, przybierając model intensywnych sesji realizowanych w ciągu kolejnych dni.
 • Wykłady w ramach programu przyjazdów naukowych skierowane będą głównie do słuchaczy szkoły doktorskiej.
 • Przewiduje się przyjazd na UWr 100 zagranicznych wykładowców rocznie.
 • Program uruchomiony zostanie w drugim roku trwania projektu (w zależności od stanu pandemii), co poprzedzone zostanie wypracowaniem procedury dotyczącej obsługi przyjazdu wykładowcy zagranicznego przez Biuro Współpracy Międzynarodowej.
 • Określone zostaną zasady naboru przyjeżdżających wykładowców, przy założeniu organizowania co pół roku konkursów.
 • Aplikacje w imieniu zagranicznych naukowców składać będą przyjmujący ich pracownicy UWr, a przy rozstrzyganiu konkursu pod uwagę brany będzie dorobek naukowy i edukacyjny kandydata, przy dążeniu do szczególnego wspierania działalności tematycznie związanej z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi.

Wspieranie wyjazdów kadry UWr do wiodących uczelni światowych

 • Utworzony zostanie program wyjazdów kadry naukowej, adresowany do osób, które uzyskały zaproszenie do jednej z wiodących uczelni światowych (pierwsze 100 uczelni według Rankingu szanghajskiego lub rankingu THE). Ze względu na potrzebę strategicznej współpracy z regionem – w pierwszej kolejności do najważniejszych uczelni Europy Środkowej (Humboldt Universität i Freie Universität w Berlinie, TU w Dreźnie, Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet M. Korwina w Budapeszcie i Uniwersytet T. Masaryka w Brnie).
 • W ramach programu sfinansowane będą mogły być wyjazdy trwające od 14 dni do maksymalnie 3 miesięcy.
 • Planuje się, iż rocznie z programu skorzysta 50 osób, a łączna długość ich wyjazdów wyniesie 50 miesięcy.
 • Konkursy organizowane będą dwa razy w ciągu roku.

Inkubatory Doskonałości Naukowej

 • Zostanie utworzonych osiem Inkubatorów Doskonałości Naukowej – zespołów badawczych, których celem będzie mierzalne powiększenie osiągnięć naukowych w dyscyplinach o słabszych wynikach publikacyjnych i niższym umiędzynarodowieniu.
 • Każdy zespół będzie kierowany przez osobę o wysokim międzynarodowym dorobku naukowym, wyłonioną w konkursie przeprowadzonym przez komisję z udziałem niezależnych ekspertów reprezentujących uznane zagraniczne jednostki badawcze.
 • Przy wyborze IDN pod uwagę brane będą mierzalne wskaźniki zadeklarowane przez aplikujących kierowników do zrealizowania w poszczególnych latach funkcjonowania IDN oraz plany pozyskania dodatkowego finansowania podczas trwania projektu i po jego zakończeniu.
 • Oferowane warunki finansowe pozwolą na utworzenie w każdym IDN zespołów badawczych, składających się z kierownika i 1-2 badaczy o statusie postdoc.
 • Celem działania będzie, po pierwsze, budowa na UWr zespołów badawczych dla znanych w skali międzynarodowej badaczy, trwałe zakotwiczenie IDN w jednostkach i obszarach o słabszych wynikach publikacyjnych oraz niższym umiędzynarodowieniu i zapewnienie atrakcyjnej oferty aktywności naukowej młodym pracownikom UWr w zakresie, w którym utworzony będzie zespół.
 • Zakłada się, że budżet każdego IDN wyniesie 4 000 000 PLN w okresie 5 lat.

Powstanie Uniwersyteckiej Sieci Infrastruktury Badawczej

 • Utworzona zostanie Uniwersytecka Sieć Infrastruktury Badawczej (USIB), która obejmie elektroniczny, centralny katalog zasobów aparatury badawczej, określający stan infrastruktury oraz stopień jej wykorzystania.
 • Pokrycie kosztów stałych utrzymania aparatury (gwarantujących jej gotowość do użycia) zapewniona zostanie przez jednostkę centralną zarządzającą USIB, koszty zmienne pokrywane będą przez jednostki wykorzystujące aparaturę.

Rozbudowa systemu Informacji Naukowej

 • Dział Informacji Naukowej BUWr przygotuje mapę baz informacji naukowej w poszczególnych dyscyplinach, uwzględniającą zasoby, do których Uniwersytet ma dostęp oraz istotne naukowo bazy, do których dostęp nie jest w tej chwili zapewniany.
 • Do końca 2 roku projektu wykupiony zostanie dostęp do brakujących baz.
 • W ciągu pierwszych 3 lat projektu przeprowadzone zostanie pełne włączenie katalogów zasobów bibliotecznych wszystkich jednostek uniwersytetu w ramy już funkcjonującego, wspólnego, uniwersyteckiego katalogu zasobu bibliotecznego dostępnego online. Do katalogu zostaną włączone informacje o publikacjach sięgających co najmniej 2000 r.

Utworzenie centrum pozyskiwania i obsługi funduszy zewnętrznych

 • Celem jest optymalizacja procesu wsparcia pozyskiwania i obsługi wydatkowania środków zewnętrznych przeznaczanych na finansowanie przede wszystkim badań, a także dydaktyki oraz bieżącej działalności UWr.
 • Powołanie centrum pozyskiwania i obsługi funduszy zewnętrznych, modyfikacja dotychczasowej struktury administracyjnej obsługującej funkcjonowanie aplikacji i realizacji grantów.
 • Wypracowanie formuły wsparcia w aktywnym poszukiwaniu możliwości aplikowania przez konkretnych badaczy i zespoły oraz aktywnego wspierania przygotowywania aplikacji przez badaczy z doświadczeniem w realizowaniu grantów danej kategorii.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return