Zespół

Puzzle

Zespół

Przykładowy tekst

Dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr

Dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr

Kierownik projektu / lider konsorcjum Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego od października 2017 roku. Stopień doktora nauk społecznych uzyskał w 2009 roku w Centrum Badań Socjologicznych na Uniwersytecie w Leuven (KU Leuven, Belgia). W Instytucie Socjologii UWr pracuje od października 2009 roku. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, specjalność socjologia gospodarki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują socjologię pracy, socjologię gospodarki, porównawcze badania nad zbiorowymi stosunkami pracy, badania nad prekaryzacją, krytyczny realizm społeczny oraz metodologię badań biograficznych. Jest autorem monografii “Coping with social change. Life strategies of workers in Poland’s new capitalism” (Leuven University Press, 2011), redaktorem 12 prac zbiorowych i numerów czasopism oraz ponad 60 artykułów i rozdziałów książkowych. W Uniwersytecie Wrocławskim kierował projektami badawczymi finansowanymi ze środków 7 Programu Ramowego UE, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki. Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2019-2020 oraz na kadencję 2020-2024, wiceprzewodniczący Sekcji Socjologii Pracy i Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członek redakcji Przeglądu Socjologicznego oraz Transfer: European Review of Labour and Research. Prywatnie miłośnik kotów, gór i jazdy na rowerze.

Dr Jan Czarzasty

Dr Jan Czarzasty

Jan Czarzasty, doktor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Socjologii Ekonomicznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). Zainteresowania naukowe obejmują socjologię ekonomiczną, indywidualne i zbiorowe stosunki pracy, dialog społeczny, kulturę organizacyjną oraz porównawcze studia nad współczesnym kapitalizmem.

Długoletni korespondent Europejskiej Fundacji na Recz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). Główny ekspert Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie w zakresie stosunków pracy i dialogu społecznego. Research Fellow w Central European Labour Studies Institute (CELSI) w Bratysławie. Sekretarz redakcji Warsaw Forum of Economic Sociology. Współpracownik Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) w Brukseli. Członek zespołu badawczego PREWORK („Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej” (2016-2020). Najnowsze publikacje: Looking for European solutions. Trade unions in Central and Eastern Europe striving for cross-border solidarity (with S. Adamczyk and B. Surdykowska), Transfer: European Review of Labour and Research

(2020); Multiple jobholding in Europe: features and effects of primary job quality, (with A. Piasna and M. Pedaci, M.), Transfer: European Review of Labour and Research (2020); Eroding Collective Bargaining in CEE Countries as a Counterproductive Factor in the Process of Labour Utilisation: The Cases of Bulgaria and Poland (with V. Kirov), in: B. Woźniak-Jęchorek and M. Pilc (eds.), “Labour Market Institutions and Productivity. Labour Utilisation in Central and Eastern Europe” (2020).

Prof. dr hab. Juliusz Gardawski

Prof. dr hab. Juliusz Gardawski

Prof. dr hab. Juliusz Gardawski ukończył studia na SGPiS i uzyskał tytuł magistra w styczniu 1972 roku na podstawie badań jakościowych mentalności robotników w puławskich Azotach. W tym roku podjął pracę na SGPiS i niebawem został wydelegowany przez swojego promotora, prof. Gilejkę, na studia doktoranckie do Moskwy. Pracę doktorską poświecił „tektologii”, wczesnej wersji cybernetyki społecznej i prakseologii Aleksandra Bogdanowa. Po powrocie jest nieprzerwanie od wrześnie 1975 roku zatrudniony w SGPiS/SGH na pierwszym etacie (obecnie na pół etatu jako emeritus professor). Pełnił funkcję kierownika Zakładu, następnie kierownika Katedry, kierownika Zakładu i dyrektora Instytutu. W 2002 roku otrzymał tytuł profesora. Począwszy od 1986 roku nieprzerwanie realizuje empiryczne badania z zakresu socjologii ekonomicznej; w sumie kierował i współkierował ok. 30-ma badaniami. W latach 1991-1995 prowadził serię 5 największych w kraju badań klasy robotniczej, finansowanych przez polskie przedstawicielstwo Fundacji Eberta. Badał i wciąż bada środowiska pracownicze, właścicieli MŚP, związki zawodowe, organizacje pracodawców, przez pond 10 lat był obserwatorem działalności Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych. Do niedawna był kierownikiem, wraz z dr hab. prof. UWr Adamem Mrozowickim badaniami młodzieży polskiej i niemieckiej (grant Beethoven), w których analizował wizje gospodarki dobrze urządzonej. W ostatnim okresie zajmuje się badaniem różnorodności kapitalizmu i kapitalizmem patchworkowym. Jest założycielem i redaktorem naczelnym półrocznika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH „Warsaw Forum of Economic Sociology”. Jest autorem ok. 200 publikacji w tym autorem i współautorem ok. 10 książek. Jest członkiem Komitetu Nauk o Pracy PAN, należy do kilku organizacji krajowych i zagranicznych (m. in. PTS i SASE). Jest członkiem Synodu Warszawskiej Diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Mgr Aleksandra Drabina-Różewicz

Mgr Aleksandra Drabina-Różewicz

Aleksandra Drabina-Różewicz, absolwentka magisterium oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka publikacji i redaktorka monografii w problematyce męskości i kobiecości oraz płci w kulturze popularnej. Przygotowuje pracę doktorską na temat kobiecości i męskości w biografiach młodych pracowników prekaryjnych. Badaczka oraz członkini krajowych i międzynarodowych zespołów projektowych: NCN PREWORK „Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej” (2016-2020): oraz NCN „Struktura społeczna, sieci społeczne a gust i praktyki konsumpcyjne” (2018-2021). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii płci i rodziny oraz badań jakościowych (metoda biograficzna, analiza treści wizualnych). Z zamiłowania obserwatorka i badaczka popkultury oraz współczesnych mediów.

Dr Justyna Kajta

Dr Justyna Kajta

Badaczka.

Justyna Kajta, doktorka nauk społecznych w dyscyplinie socjologia (specjalność: socjologia ruchów społecznych), adiunktka na stanowisku post doc w projekcie “(De/Re)Konstruowanie granic — narracje i imaginacje o miastach podzielonych w Europie Środkowej w perspektywie porównawczej” (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki); od 2016 roku sekretarz Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza, od 2015 roku sekretarz wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jej praca doktorska, obroniona w 2017 roku w Uniwersytecie Wrocławskim, dotyczyła tożsamości uczestników współczesnego ruchu nacjonalistycznego w Polsce i to właśnie nacjonalizm, ruchy społeczne stanowią jedne z jej ważniejszych zainteresowań naukowo-badawczych. Ponadto, interesuje się socjologią pogranicza, przemianami w Europie Środkowo-Wschodniej oraz badaniami jakościowymi, głównie metodą biograficzną i analizą dyskursu. Uczestniczka krajowych i międzynarodowych projektów naukowych, głównie w zakresie badań jakościowych. W latach 2018-2020 zaangażowana była w badania w ramach grantu kierowanego przez prof. dr hab. Joannę Kurczewską „Patriotyzmy polskich polityków – wczoraj i dziś. Interpretacje – rewizyty – nowe rekonstrukcje i konstrukcje”, oraz w realizację projektu finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki: „Prawicowy populizm wśród młodych Niemców i Polaków: Analiza biograficznych motywów wsparcia partii i organizacji prawicowych”. Autorka książki “Młodzi radykalni? O tożsamości polskiego ruchu nacjonalistycznego i jego uczestników” (Nomos, 2020).

Alicja Palęcka

Alicja Palęcka

Doktorantka na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Katedrze Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznych, gdzie realizuje finansowany przez Narodowe Centrum Nauki projekt pt. „Negocjowanie norm pracy w instytucjach rynku pracy w Polsce. Perspektywa osób bezrobotnych”. Na swoim koncie posiada 6 autorskich i współautorskich artykułów w czasopismach naukowych z list MNiSW, w tym kluczowych czasopismach socjologicznych (Polish Sociological Review, Kultura i Społeczeństwo, Przegląd Socjologii Jakościowej); 1 redagowaną pracę zbiorową oraz 5 rozdziałów książkowych. Była stypendystką i wykonawczynią w 6 grantach NCN związanych socjologią i socjologią ekonomiczną. Pracowała m.in. w projektach poświęconych funkcjonowaniu instytucji rynku pracy oraz tzw. pracy kreatywnej i twórczej. W projekcie COV-WORK jest stypendystką-doktorantką, zajmując się m.in. problemami zdalnej edukacji.

Szymon Pilch

Szymon Pilch

Doktorant realizujący studia doktoranckie z zakresu socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (w Instytucie Socjologii, Zakład Socjologii Ogólnej). Autor i współautor 3 artykułów naukowych, w tym w „Studiach socjologicznych” oraz recenzji w „Przeglądzie socjologicznym” oraz 1 rozdziału w pracy zbiorowej. Stypendysta i wykonawca w 2 projektach NCN oraz projekcie Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki. Odbył trzymiesięczny staż naukowy na Wydziale Socjologii i Nauk o Pracy na Uniwersytecie w Göteborgu. Realizuje badania własne na temat „Informatyków w firmach świadczących usługi dla biznesu w Polsce: socjologiczne studium doświadczenia pracy” z wykorzystaniem metodologii Fritza Schützego. W projekcie COV-WORK jest stypendystą – doktorantem, zajmując się m.in. analizą doświadczeń pracy w logistyce.

Dr Mateusz Karolak 

Dr Mateusz Karolak – doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia (specjalność: socjologia migracji), adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2013 roku związany z Instytutem Socjologii UWr, kiedy to rozpoczął pracę jako badacz w ramach sieci Marie Skłodowska-Curie ITN „Changing Employment” (2013-2016), a następnie kontynuował badania w projekcie PREWORK „Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej” (2016-2019). W latach 2019-2021 kierował polsko-niemieckim grantem REPOP („Prawicowy populizm wśród młodych Niemców i Polaków: Analiza biograficznych motywów wsparcia partii i organizacji prawicowych”). Od 2020 roku koordynator międzynarodowych studiów magisterskich: Sociology – Intercultural Mediation.

Główny obszar jego zainteresowań badawczych to socjologia migracji oraz socjologia pracy. Publikował m.in. w „Studiach Socjologicznych”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Central and Eastern European Migration Review” oraz licznych tomach zbiorowych wydawanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przebywał na stypendiach naukowych i badawczych w Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz USA.

Więcej informacji na temat publikacji i badań dr. Karolaka: https://www.researchgate.net/profile/Mateusz_Karolak

Dr Jacek Burski

Dr Jacek Burski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, na którym obronił pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Kai Kaźmierskiej na temat świata społecznego kibiców piłkarskich. Autor monografii, artykułów naukowych publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych oraz rozdziałów w książkach poświęconych m.in. problematyce zmiany społecznej, nowoczesności, czy socjologii pracy. Wykonawca w projektach naukowych (m.in. w projekcie „Doświadczenie procesu transformacji w Polsce. Porównanie socjologiczne na podstawie analizy biograficznej” (2014-2018) realizowanym na Uniwersytecie Łódzkim oraz w projekcie PREWORK „Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej” (2016-2019)).

Jego główne zainteresowania obejmują socjologię biografii, problematykę przemian rynku pracy i socjologię sportu.

Agata Krasowska

Agata Krasowska – doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia (socjologia kultury i wiedzy), antropolożka kultury, adiunktka w Zakładzie Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą socjologii zmian, konfliktów społecznych i socjologii wiedzy i kultury oraz socjologii pracy. Jest autorką monografi, artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych skupiających problematykę socjologicznych teorii sprawstwa oraz ich empirycznych przejawów. Problematykę tę kontynuuje badając kwestie prekaryjności, doświadczenia pracy, strategii radzenia sobie pracowników w kryzysie (post)pandemicznym. Zajmuje się także metodologią badań jakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem metody biograficznej i autoetnografii. Pracuje obecnie nad realizacją grantu IDUB oraz monografią dotyczą przeżywania kryzysów psychicznych przez pracowników prekaryjnych. Jej ostatni projekt (2016-2019) pod nazwą PREWORK dotyczył „Młodych pracowników prekaryjnych w Polsce i w Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return