Podstawa prawna

Prawo

Podstawa prawna

Podstawa prawna działania Działu Spraw Obronnych (DSO):

1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jednolity Dz.U Nr 4 poz.16 1992 z późniejszymi zmianami);

2. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obrony cywilnej;

3. Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki w sprawie dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;

4. Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w zakresie obronności w resorcie;

5. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej – Prezydenta Wrocławia do działalności w zakresie OC Wrocławia;

6. Statut Uniwersytetu Wrocławskiego; Regulamin Organizacyjny Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego

Podstawa prawna do realizacji zadań obrony cywilnej

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. Nr 241, poz. 2416 z 2004 r.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OC Kraju, szefów OC województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850 z 2002 r.)

Art. 137. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, zabytków, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwanie ich skutków.

Art. 138.1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej.

Art. 141. Obowiązek służby w obronie cywilnej polega na:
1) odbywaniu w czasie pokoju:
a) zasadniczej służby lub szkolenia poborowych,
b) ćwiczeń;
2) pełnieniu w czasie wojny czynnej służby.

Art. 141.1. Obowiązkowi służby w obronie cywilnej podlegają:
1. poborowi uznani za zdolnych do służby wojskowej, przeznaczeni do odbycia:
a) zasadniczej służby w oddziałach obrony cywilnej, jeżeli nie korzystają z odroczenia zasadniczej służby wojskowej;
b) szkolenia poborowych w tych oddziałach;
2. przeznaczeni do służby:
c) żołnierze rezerwy nieprzewidziani do służby wojskowej albo do służby w jednostkach zmilitaryzowanych;
d) mężczyźni niepodlegający obowiązkowi służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą sześćdziesiąt lat życia;
e) kobiety począwszy od 1 stycznia roku, w którym kończą osiemnaście lat życia do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia.
3. Obowiązkowi służby w obronie cywilnej nie podlegają:
1) osoby uznane za stale lub długotrwale niezdolne do pracy;
2) kobiety w ciąży i w okresie sześciu miesięcy do odbyciu porodu;
3) osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu;
4) sprawujące opiekę nad:
a) dziećmi od lat ośmiu do szesnastu,
b) osobami obłożnie chorymi,
c) osobami wobec, których orzeczono stalą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji
jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom.

Podstawa prawna do realizacji zadań obrony cywilnej w Uniwersytecie Wrocławskim

Na podstawie art. 138 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 3, poz. 16) oraz § § 42 pkt. 1, 57 pkt. 1, 58 i 60 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej (Dz. U. Nr 93, poz. 429) zarządza się, co następuje:

§1. Obrona cywilna w Uniwersytecie Wrocławskim pełni swoje zadania zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny.
1. Do podstawowych zadań obrony cywilnej w czasie pokoju należy:
1) współdziałanie z władzami Uczelni w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków
2) prowadzenie działalności planistycznej i prac organizacyjnych obejmujących opracowanie planów obrony cywilnej, ich uzgadnianie i uaktualnianie oraz organizowanie formacji obrony cywilnej;
3) prowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej w celu przygotowania organów decyzyjnych Uczelni, członków FOC i innych osób do realizacji zadań obronnych;
4) upowszechnianie problematyki obrony cywilnej wśród pracowników Uczelni celem przygotowania ich do powszechnej samoobrony;
5) koordynowanie prac związanych z zabezpieczeniem i ochroną dóbr kultury, przygotowanie budowli ochronnych i realizacją innych zamierzeń zapewniających funkcjonowanie Uczelni w czasie wojny.

2. Do podstawowych zadań obrony cywilnej w czasie wojny należy:
1) ochrona pracowników i studentów, mienia Uczelni i dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w wyniku działań wojennych;
2) przyjmowanie meldunków o zagrożeniach i przekazywanie ich do wiadomości pracownikom i studentom;
3) organizowanie ewakuacji poszkodowanych, udzielanie im pierwszej pomocy medycznej;
4) koordynowanie prac związanych z ochroną dóbr kultury oraz zabezpieczeniem ważnej dokumentacji i aparatury naukowej;
5) podawanie meldunków do publicznej wiadomości dotyczących zaciemniania i wygaszania oświetlenia;
6) zaopatrywanie pracowników i studentów w sprzęt i środki ochrony indywidualnej;
7) udział w akcjach ratunkowych;
8) ochrona żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania
9) utrzymanie porządku w rejonach dotkniętych klęskami.

U W A G A: Szczegółowe zadania FOC określa Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 7/98 z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie obrony cywilnej w Uniwersytecie Wrocławskim

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return