Sekcja obrony cywilnej

Biblioteka

Sekcja obrony cywilnej

Sekcja OC w Uczelni wchodzi w skład Działu Spraw Obronnych, którego zadaniem jest planowanie funkcjonowania Uczelni na czas kryzysu i wojny.

Podobną działalność prowadzi Sekcja OC w zakresie planowania ratownictwa i ochrony stanu osobowego oraz zabytków i ważnych obiektów Uczelni na czas wojny i klęsk żywiołowych. Do wykonania tych zadań sekcja powołuje i szkoli formacje OC w liczbie 176 pracowników Uczelni.

I. Podstawowe cele OC Uniwersytetu Wrocławskiego w czasie pokoju i w okresie wojny:

 • ochrona składu osobowego,
 • ochrona obiektów,
 • ochrona zabytków,
 • ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny,
 • współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i usuwanie ich skutków.

II. Ocena zagrożenia Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zagrożenia wewnętrzne mogą powstać w określonych punktach (obiektach) w związku z magazynowaniem różnych materiałów laboratoryjnych, prowadzenie badań naukowych oraz istniejącą infrastrukturę techniczną.

Zagrożenie zewnętrzne wynikające z położenia obiektów uniwersyteckich w centrum miasta Wrocławia w pobliżu obiektów administracyjnych, władz wojewódzkich i miejskich. Można przyjąć, że w czasie wojny obiektu Uczelni mogą być narażone na działania:

 • rażenia powietrznego,
 • grup dywersyjnych, sabotażowych i terrorystycznych,
 • promieniotwórczego skażenia terenu,
 • wtórnych środków rażenia (pożary, katastrofy, awarie gazowe).

Należy więc podjąć przedsięwzięcia zmierzające do maksymalnego ograniczenia ewentualnych strat wśród składu osobowego i mienia Uczelni.

Zadania te ma realizować organizacja społeczna o nazwie Formacja Obrony Cywilnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Skład FOC:
Samodzielna Kompania Ratownictwa Ogólnego:
Pluton Ratownictwa Ogólnego,
Pluton Ratownictwa Technicznego,
Pluton Ratownictwa Specjalnego,
Drużyny: sanitarna, przeciwpożarowa, schronowa, porządkowo-ochronna, gospodarcza.

OBSADA Etatowa Sekcji Obrony Cywilnej:
Specjalista ds. OC – inż. Marek JASTRZĘBSKI tel. 62-81
Komendant FOC – dr Jerzy PIĄTKOWSKI tel. 62-17
Samodzielny referent – Katarzyna Dulas tel. 62-71

Celem naszej działalności jest upowszechnienie problematyki obrony cywilnej wśród pracowników Uczelni oraz szkolenia członków Formacji Obrony Cywilnej. Obowiązująca wiedza z zakresu Obrony Cywilnej członków FOC zawarta jest następujących tematach:

 • Obrona Cywilna w Polsce i na świecie, jej cele, struktura i zadania.
 • Rodzaje Sił Zbrojnych RP, ich charakterystyka i przeznaczenie.
 • Obrona cywilna jako system, ochrona ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowania i udzielania pomocy.
 • Wybrane problemy prawa międzynarodowego o ochronie ludności – konwencje o ochronie ludności.
 • Zagrożenia czasu pokoju i czasu wojny, ich źródła, przeciwdziałania ich powstawaniu, zasady postępowania w wypadku ich zaistnienia.
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

Dodatkowe informacje o obronie cywilnej dostępne są na stronach: www.obronacywilna.plwww.ock.gov.plwww.mswia.gov.plwww.strazak.plwww.ratownictwo.pl

UZUPEŁNIAJĄCY ZAKRES WIADOMOŚCI Z ZAKRESU TEMATYKI OBRONY CYWILNEJ DLA KADRY KIEROWNICZEJ I CZŁONKÓW FOC

Podstawa prawna: Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 850) oraz Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zapoznania się członków Uczelnianej Formacji Obrony Cywilnej z informacjami zawartymi na stronach internetowych Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczącymi obrony cywilnej

1. KADRA KIEROWNICZA

a) zadania obrony cywilnej w okresie pokoju i wojny;
b) indywidualne zadania i obowiązki kadry kierowniczej Uczelni w zakresie zadań obrony cywilnej wg kompetencji zajmowanych stanowisk służbowych;
c) formy szkolenia pracowników Uczelni na wypadek zagrożeń czasu pokoju i wojny.

2. PRACOWNICY UCZELNI

a) cele i zadania obrony cywilnej w czasie pokoju i wojny;
b) ocena zagrożenia poszczególnych obiektów Uczelni oraz miasta;
c) zasady postępowania po ogłoszeniu – odebraniu sygnału ostrzegającego o zagrożeniu;
d) zbiorowe i indywidualne środki ochrony ludności.

3. CZŁONKOWIE FOC PLUTONU RATOWNICTWA OGÓLNEGO

a) zagrożenia obiektów administracyjnych i dydaktycznych ze względu na ich lokalizację (położenie przy trasach transportu TŚP), wynikające z możliwości awarii, katastrof i innych nadzwyczajnych zagrożeń okresu pokoju i wojny;
b) rola i zadania obrony cywilnej w Uczelni w czasie pokoju i wojny;
c) zadania i zasady pełnienia służby w formacjach obrony cywilnej;
d) sposoby ratowania ludzi ze zniszczonych, uszkodzonych lub zagrożonych budynków Uczelni w wyniku awarii lub pożarów;
e) udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanej ludności (rannym, skażonym);
f) realizacja przewidzianych prawem zasady prowadzenia akcji ratunkowych w rejonie porażenia.

4. CZŁONKOWIE FOC PLUTONU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

a) zagrożenia obiektów administracyjnych i dydaktycznych, wynikające z możliwości awarii, katastrof i innych nadzwyczajnych zagrożeń okresu pokoju i wojny;
b) rola i zadania obrony cywilnej w Uczelni w czasie pokoju i wojny;
c) zadania i zasady pełnienia służby w formacjach obrony cywilnej;
d) charakterystyka zniszczeń i uszkodzeń budynków w rejonie porażenia, sposoby likwidacji uszkodzeń oraz możliwości ich likwidacji

5. CZŁONKOWIE FOC PLUTONU RATOWNICTWA SPECJALNEGO

a) znajomość ustaw, rozporządzeń, dokumentów normujących zasady ochrony zabytków. Szczególna uwaga, to wytyczne JM Rektora w tym zakresie;
b) organizacja, zadania i niezbędne wyposażenie ratujących obiekty i zbiory specjalne (dokumenty zabytkowe) oraz księgozbiory bibliotek uniwersyteckich;
c) znajomość ustaw, rozporządzeń, dokumentów normujących zasady ochrony zabytków. Szczególna uwaga, to wytyczne JM Rektora w tym zakresie;
d) znajomość zaleceń Międzynarodowej Federacji i Instytucji Biblioteki w zakresie ochrony i przechowywania zbiorów;
e) kwalifikacja posiadanych dóbr kultury i zabytków oraz zasady ich ochrony na wypadek zagrożenia w czasie pokoju i wojny.

6. CZŁONKOWIE FOC DRUŻYNA SANITARNA

a) ochrona zdrowotna ludności cywilnej w świetle międzynarodowego prawa dotyczącego konfliktów zbrojnych;
b) charakterystyka zagrożeń życia i zdrowia ludzi w wyniku zagrożeń awariami, zanieczyszczeniami.

7. CZŁONKOWIE FOC DRUŻYNA GOSPODARCZA

a) organizowanie wyżywienia i zakwaterowania w sytuacjach zagrożeń dla stanu osobowego Samodzielnej Kompanii Ratownictwa Ogólnego, pracowników Uczelni i studentów;
b) znajomość technologii produkcji i przygotowywania posiłków dla ludzi. Zasady postępowania ze skażonymi i zakażonymi produktami żywnościowymi;
c) znajomość zasad postępowania w wypadku zagrożenia pożarowego oraz udzielania pomocy ratowniczej przedlekarskiej, do czasu przyjazdu zawodowych służb ratowniczych.

8. CZŁONKOWIE FOC DRUŻYNA SCHRONOWA

a) znajomość zadań i zasad postępowania w wypadku rozpoczęcia funkcjonowania obiektów spełniających warunki w pełnym zakresie pojęcia: ukrycia i schronu;
b) zasady techniczne przygotowania i adaptacji budowli ochronnych do przyjęcia ludności. Zasady zabezpieczenia pobytu w budowlach ochronnych (ukryciach i schronach);
c) znajomość technicznych zasad związanych z przygotowaniem i adaptacją budowli ochronnych w wyposażeniu w: gaśnice, agregaty prądotwórcze, agregaty napowietrzające itp.;
d) udzielanie pomocy przedmedycznej.

9. CZŁONKOWIE FOC DRUŻYNA PORZĄDKOWO-OCHRONNA

a) znajomość zagrożenia obszaru miasta Wrocławia wynikająca z możliwości awarii, katastrofy i innych zagrożeń w okresie pokoju i wojny;
b) sposoby ratowania ludzi ze zniszczonych lub uszkodzonych budynków i budowli ochronnych;
udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej i zasady prowadzenia akcji ratunkowej ludności poszkodowanej na wskutek klęsk żywiołowych oraz zagrożeń środowiska naturalnego.

10. CZŁONKOWIE FOC DRUŻYNA POŻARNICZA

a) zasady prowadzenia akcji gaśniczych i innych prac ratunkowych w rejonie zagrożenia;
b) profilaktyka pożarnicza. Rodzaje pożarów oraz właściwy dobór gaśnic i środków gaśniczych;
c) udział członków drużyny pożarniczej w zapobieganiu i likwidowaniu klęsk żywiołowych oraz zagrożeń środowiska.

11. CZŁONKOWIE FOC SEKCJA ŁĄCZNOŚCI I ALARMOWANIA

a) zadania członków sekcji we współpracy z innymi zakładami pracy w zakresie zabezpieczenia łączności i przekazywania sygnałów alarmowych i ostrzegawczych;
b) normy osiągania gotowości w systemie ogłaszania alarmów i komunikatów ostrzegawczych;
znajomość praktycznego posługiwania się środkami łączności

12. CZŁONKOWIE FOC PLUTON KIEROWANIA ORO Nr 4

a) analiza zagrożeń czasu pokoju i wojny na terenie Wrocławia;
b) zdolność do wykonywania zadań ratowniczych w zakresie umiejętności prowadzenia analizy skutków awarii, prowadzenie akcji ratunkowych, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska naturalnego;
c) umiejętność współdziałania z innymi służbami ratowniczymi w celu ich minimalizacji.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return