Mężczyzna z książką

WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE NA RZECZ WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (ZADANIE 2)

PROCEDURA NR 1 W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z OSOBAMI BĘDĄCYMI W KRYZYSIE PSYCHICZNYM

Opracujemy „Rekomendacje w zakresie zasad postępowania i udzielania pomocy w sytuacji kryzysu psychicznego”. Rekomendacje dotyczą wsparcia osób w kryzysie psychicznym, zalecanego postępowania z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego, pogłębienia świadomości dotyczącej zagadnienia kryzysu psychicznego. Przedstawione zostaną także informacje o instytucjach udzielających pomocy osobom w kryzysie psychicznym.

Głównym celem „Rekomendacji” jest zwiększenie efektywności podejmowanych działań w zakresie pomocy osobom w kryzysie psychicznym. Przewlekły stres, osamotnienie i przeciążenie emocjonalnego, stany paniki, niepokoju, depresja, pobudzenie lub wycofanie emocjonalne – te stany są obserwowane także w sytuacjach akademickich. I nasilają się wraz z przedłużającą się sytuacją pandemiczną.

Dlatego członkowie społeczności uniwersyteckiej otrzymają praktyczne informacje dotyczące m.in zasad nawiązywania kontaktu z osobą w kryzysie psychicznym (komunikaty wspierające i komunikaty, których należy unikać), zasad postępowania z osobami w panice, reagowania w sytuacji agresji, adresy ośrodków udzielających pomocy. Przydatne informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

Powstanie także „Przewodnik Zdrowie psychiczne – ochrona i promocja”, który przybliży informacje z zakresu zdrowia psychicznego: jaką jest wartością i jak je chronić. Promocja zdrowia psychicznego na Uniwersytecie Wrocławskim to działanie edukacyjne, a jego celem jest wzmocnienie zdrowia psychicznego i procesów wspomagających utrzymanie dobrego zdrowia oraz tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu. W trosce o komfort studiowania i pracy społeczności akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego Przewodnik zostanie skierowany do całej społeczności akademickiej, a nie tylko do osób, u których zaobserwowano problemy psychiczne.

PROCEDURA NR 2 W ZAKRESIE WSPARCIA EDUKACYJNEGO STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Zostały już wprowadzone regulacje dotyczące przyznawania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Wrocławskim w formie Zarządzenia nr 129/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania wsparcia niematerialnego dla osób z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Wrocławskim.

Głównym celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do Szkoły Doktorskiej, kształceniu na studiach i w Szkole Doktorskiej lub prowadzeniu działalności naukowej. Uwzględniliśmy zasady KRASP dotyczące wsparcia edukacyjnego i wyrównywania szans edukacyjnych studentów z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia w szkołach wyższych.

PROCEDURA NR 3 W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ OBIEKTÓW UWR DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Wdrożymy zasady postępowania w przypadku remontów czy inwestycji na Uniwersytecie Wrocławskim, tak by były zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami w zakresie dostępności dla niepełnosprawnych (np. zasadą projektowania uniwersalnego). Zasady te będą obowiązywały na etapie określania planu remontów, opracowywania projektów architektonicznych, prowadzenia konkretnych prac remontowo-budowlanych. Pracownicy uczelni zostaną przeszkoleni w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego.

Przeprowadziliśmy już przeglądy budynków Uniwersytetu Wrocławskiego pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami. W przeglądach uczestniczyły także osoby, które doświadczają niepełnosprawności na co dzień. Dzięki ich wiedzy można zweryfikować dostępność uniwersyteckich przestrzeni.

PROCEDURA NR 4 W ZAKRESIE EWAKUACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Przygotujemy zasady postępowania w przypadku ewakuacji osób z niepełnosprawnościami z budynków Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem tej procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom z niepełnosprawnościami w sytuacjach nagłych, podczas zdarzeń losowych. Przeszkolimy pracowników uczelni w obszarze bezpiecznej ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

PROCEDURA NR 5 W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Ustalimy zasady w celu zapewnienie jak najlepszych warunków kształcenia osób z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Wrocławskim. Opracowane zostaną regulacje dotyczące wydłużenia czasu trwania egzaminów, dostosowania materiałów dydaktycznych czy korzystania z technologii wspierających podczas zajęć i egzaminów. W Procedurze zostaną uwzględnione zasady wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnościami na UWr w 7 zgodnie z uchwałą 52/VI Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 2 czerwca 2016 r.:

  1. Indywidualizacja procesu studiowania osoby niepełnosprawnej, dostosowanie do jej indywidualnych potrzeb edukacyjnych, wynikających ze specyfiki stanu zdrowia oraz specyfiki zajęć, w tym warunków, w jakich się one odbywają.
  2. Podmiotowość i uwzględnienie autonomii osoby niepełnosprawnej i prawa do decydowania o sobie.
  3. Rozwijanie potencjału osoby niepełnosprawnej w związku z realizowanym przez nią procesem kształcenia – dobór takich adaptacji, które pozwalałyby studentowi nabywać wiedzę i rozwijać praktyczne umiejętności.
  4. Racjonalność dostosowania proponowanie adaptacji racjonalnych ekonomicznie, skutecznie wyrównujących szanse osoby niepełnosprawnej oraz gwarantujących zachowanie standardu akademickiego.
  5. Utrzymanie standardu akademickiego, przygotowanie adaptacji przy jednoczesnym utrzymaniu kryteriów merytorycznych obowiązujących wszystkich studentów.
  6. Adaptacje najbliższe standardowemu przebiegowi zajęć, a więc takie, które nie mają charakteru przywileju dla osoby niepełnosprawnej, ale w sposób racjonalny wyrównywałyby jej szanse w zakresie możliwości realizacji procesu kształcenia uznanego za optymalny na danych zajęciach.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return