Policja

POLICJA NA TERENIE UWR

Zgodnie z art. 50 ust. 3 i 4 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) Policja oraz inne służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni wyłącznie na wezwanie rektora a bez jego wezwania wyłącznie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub klęski żywiołowej niezwłocznie zawiadamiając Rektora o wkroczeniu na teren uczelni.

Na Uniwersytecie Wrocławskim zasady wkraczania Policji na teren Uniwersytetu Wrocławskiego reguluje „Porozumienie w sprawie przeciwdziałania narkomanii, zagrożeniom terrorystycznym oraz wszelkim formom łamania prawa karnego na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego” z 7 września 2011 r. zawarte pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego a Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu.

Schody

Policja ma prawo wkroczyć na teren uczelni lub domu studenckiego bez zgody Rektora UWr tylko w sytuacjach:

  1. bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego;
  2. katastrofy żywiołowej;
  3. powzięcia informacji o popełnieniu przestępstwa, wykonywania czynności niecierpiących zwłoki oraz w celu ujęcia sprawcy przestępstwa, a w szczególności:

I. uzasadnionego podejrzenia, że na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego przebywa osoba:

  • posiadająca środki odurzające lub substancje psychotropowe,
  • która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji,
  • udzielająca innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwiająca albo umożliwiająca ich użycie albo nakłaniająca do użycia takiego środka lub substancji;

II. uzasadnionego podejrzenia, że na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego:

  • odbywa się wytwarzanie, przetwarzanie albo przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przetwarzanie słomy makowej,
  • znajdują się prekursory – substancje mogące służyć do wytworzenia środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo przyrządy, jeżeli z okoliczności wynika, że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych;

III. uzasadnionego podejrzenia, że na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego przebywa osoba podejmująca działania zmierzające do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Książki

Funkcjonariusze Policji zobowiązani są do opuszczenia terenu Uniwersytetu Wrocławskiego na żądanie Rektora UWr w razie uzasadnionego podejrzenia, że ich wkroczenie nie pozostaje w związku z powyższymi sytuacjami.

O wejściu funkcjonariuszy Policji na teren Uniwersytetu Wrocławskiego bez zgody Rektora UWr Policja ma obowiązek powiadomić Rektora w formie pisemnej w ciągu 48 godzin.

Policja powiadamia także Rektora UWr o zatrzymaniu osoby będącej studentem Uniwersytetu Wrocławskiego w ciągu 48 godzin od zatrzymania w formie pisemnej, określając powód zatrzymania osoby i zastosowane wobec niej sankcje.

Przy przeszukaniu pomieszczeń domu studenckiego Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczy kierownik tego obiektu. Odmowa uczestnictwa osoby przybranej lub, w sytuacji niecierpiącej zwłoki, brak takiej osoby na miejscu przeszukania nie może wstrzymać realizacji powyższej czynności.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return