laptop
laptop

Doktorat wdrożeniowy

Doktorat wdrożeniowy to program Ministerstwa Edukacji i Nauki, który poprzez kształcenie doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami lub innymi podmiotami ma na celu wsparcie rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego
i nauki wraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Program umożliwia rozwój kariery naukowej doktoranta bez konieczności rezygnacji z pracy zawodowej poza uczelnią.

Udział w programie daje szansę dla:

 • doktorantów – prowadzenia badań z myślą o rozwoju wybranego przedsiębiorstwa,
 • firm i przedsiębiorstw – zatrudnienia zdolnego naukowca, celem poprawy działania danego podmiotu,
 • uczelni – wzmocnienia współpracy badawczo-rozwojową oraz wdrożenia opracowanych innowacji.

Warunkiem udziału w Programie jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy doktoranta w podmiocie współpracującym. Jeśli doktorant zostanie zwolniony lub sam złoży wypowiedzenie lub podmiot współpracujący przestanie funkcjonować, to automatycznie doktorant przestaje być uczestnikiem Programu.

Program składa się z modułów:

 1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2 i 3;
 2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowych w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych
  z cyberbezpieczeństwem;
 3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych
  z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

OBOWIĄZKI DOKTORANTA

 • realizowanie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej i wykonywania innych obowiązków doktoranta wynikających z przepisów prawa i Regulaminu;
 • składanie Promotorowi i Opiekunowi pomocniczemu z częstotliwością z nimi ustaloną, nie większą niż raz na miesiąc, raportów z postępów wraz z krótkim zarysowaniem planów na następny okres raportowania;
 • praca doktorska musi zakładać co najmniej tzw. wdrażalność rozwiązania, która powinna zostać dokładnie opisana (na czym będzie polegała, jakie korzyści dla podmiotu współpracującego niesie itp.) w raporcie rocznym /końcowym.
 • Patent może być uznany jako wdrożenie.
 • Wdrożenie nie jest przedmiotem dalszego monitoringu. Wdrożeniem w podmiocie współpracującym powinny być działania zmierzające do stosowania efektów, wyników prowadzonej przez doktoranta działalności naukowej w praktyce.
 • Udział w programie kończy się sukcesem w momencie złożenia rozprawy doktorskiej,
  a efektem tego powinno być wdrożenie w podmiotach współpracujących wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.
 • Doktorant powinien przedstawić w raporcie rocznym opis wyników badań i stopień wykonania zadań zaplanowanych w harmonogramie.

PROCES UZYSKANIA DOKTORATU WDROŻENIOWEGO

Nabór wniosków w konkursie składa się z dwóch etapów:

ETAP I

Etap pierwszy ma na celu przygotowanie informacji o projekcie, o podmiocie/tach współpracującym/cych i o kandydatach na promotora i opiekuna pomocniczego (część I wniosku)

–składanych do MEiN od 9 maja do 1 czerwca każdego roku;

ETAP I OBEJMUJE:

 1. Opracowanie planu projektu badawczego

Pierwszym etapem do realizacji Doktoratu Wdrożeniowego jest opracowanie planu badawczego, w którym kandydat lub przedsiębiorstwo proponuje tematykę badawczą
i wskazuje cele do osiągnięcia. Na tym etapie opisuje się motywy wyboru problemu badawczego i jego znaczenia w obszarze finansowym. W planie należy zawrzeć pytania oraz hipotezy, nad którymi doktorant będzie pracował. Plan badawczy powinien być zakończony wnioskami dotyczącymi rozwiązania zgłaszanych problemów badawczych.

 • Uzyskanie zgody podmiotu współpracującego

Następnie kandydat powinien uzyskać zgodę pracodawcy na realizację doktoratu wdrożeniowego w ramach zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz rozpoczęcie kształcenia
w Szkole Doktorskiej. Wymagana jest również zgoda opiekuna pomocniczego powołanego
z ramienia Firmy, którego zadaniem będzie monitorowanie postępów we wdrażaniu projektu. Kandydat powinien również przeprowadzić rozmowy merytoryczne z potencjalnymi promotorami, uzyskując od przynajmniej jednego z nich zgodę na pełnienie funkcji promotora.

Kto może zostać opiekunem pomocniczym? – Opiekunem pomocniczym może być osoba, która posiada:

 • stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki LUB
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej LUB
 • znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zasięgu oraz trwałym
  i uniwersalnym charakterze.
 • Złożenie wniosku

Kandydat zwraca się z prośbą do uczelni o wypełnienie wniosku. Wnioskodawcą w konkursie jest odpowiedni wydział Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Po uzyskaniu powyższych zgód kandydat powinien zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym oraz wnieść opłatę rekrutacyjną. Na tym etapie należy załączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia mgr, mgr inż. lub równoważnego.

 • Przyjęcie do Szkoły doktorskiej

Rozpoczęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej następuje z chwilą złożenia ślubowania. Od tego momentu doktorant rozpoczyna realizację planu badawczego oraz podejmuje współpracę
z promotorem.

ETAP II

Etap drugi obejmuje przygotowanie informacji o doktorancie i o kosztach realizacji projektu, które zostaną sfinansowane ze środków finansowych przyznanych w ramach programu oraz harmonogramu prac nad projektem (część II wniosku) – składanych do MEiN do dnia 20 września roku, w którym jest prowadzony nabór wniosków. Część II wniosku składają jedynie wnioskodawcy wstępnie zakwalifikowani przez MEiN do udziału w programie.

W przypadku uzyskania dofinansowania konieczne będzie podpisanie umowy trójstronnej. Stronami umowy trójstronnej będą wnioskodawca (UWr), przedsiębiorstwo – podmiot zainteresowany wdrożeniem wyników działalności naukowej oraz doktorant.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return