foto1

Senat

Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uniwersytetu. Kadencja Senatu trwa 4 lata; rozpoczyna się 1 września w roku wyborów i kończy 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja. Senat obraduje na posiedzeniach nie rzadziej niż raz w miesiącu z wyłączeniem lipca i sierpnia, w terminach ustalonych przez Rektora w harmonogramie rocznym ogłaszanym przed rozpoczęciem roku akademickiego. Rektor może zwołać posiedzenie Senatu poza ustalonymi terminami z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 statutowego składu Senatu.

Obradom Senatu przewodniczy Rektor. W skład Senatu, poza Rektorem, wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich, przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawiciele studentów i doktorantów. W posiedzeniach biorą również udział (z głosem doradczym): prorektorzy i dziekani (o ile nie są członkami Senatu), Dyrektor Generalny, Dyrektor Finansowy, radca prawny, audytor wewnętrzny oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni. Rektor może zaprosić do udziału w posiedzeniach także inne osoby.

foto 2

Do kompetencji Senatu należą sprawy uregulowane w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w Statucie w szczególności tj.:

 • uchwalanie Statutu Uniwersytetu,
 • uchwalanie regulaminu studiów,
 • uchwalanie strategii Uniwersytetu i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Uniwersytetu oraz wybór jej przewodniczącego,
 • opiniowanie kandydatów na Rektora,
 • wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie i likwidację jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
 • nadawanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu, Medalu Uniwersytetu i innych odznak honorowych,
 • ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia,
 • ustalanie programów studiów, programów kształcenia w szkole doktorskiej oraz programów studiów podyplomowych,
 • uchwalanie regulaminu szkoły doktorskiej,
 • zatwierdzanie wzoru dyplomu ukończenia studiów, dyplomów doktorskich i habilitacyjnych,
 • uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji,
 • uchwalanie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej,
 • wyrażanie zgody na tworzenie spółek kapitałowych przewidzianych Ustawą lub na przystępowanie do takich spółek przez Uniwersytet,
 • wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora, radę wydziału, radę dyscypliny naukowej lub członków Senatu.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return