Księga jubileuszowa dla prof. Kocowskiego

Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. Tadeuszowi Kocowskiemu - Dyrektorowi Instytutu Nauk Administracyjnych i Kierownikowi Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego


Data:

23 września 2022 r. , godz. 12:00

Miejsce:

Aula Leopoldina


Księga jubileuszowa dla prof. Kocowskiego

23 września (piątek) odbędzie się uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. Tadeuszowi Kocowskiemu – Dyrektorowi Instytutu Nauk Administracyjnych i Kierownikowi Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uroczystość rozpocznie się o godz. 12.00 w Auli Leopoldina i będzie połączona z konferencją naukową „Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki”. Uroczystość i konferencja są otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób.

W księdze wydanej dla uczczenia jubileuszu siedemdziesięciolecia Profesora Tadeusza Kocowskiego znalazły się artykuły wybitnych przedstawicieli nauki publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz nauk ekonomicznych. Księga została zatytułowana „Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki”. Zamieszczone w niej teksty prezentują wszechstronne ujęcie teoretycznych i praktycznych aspektów oddziaływania państwa na gospodarkę. W artykułach zostały przedstawione zarówno ogólne instrumenty prawne ingerencji organów władzy publicznej w stosunki gospodarcze, jak i zagadnienia szczegółowe, dotyczące wyodrębnionych dziedzin prawnej regulacji życia gospodarczego – m.in. prawa konkurencji, prawa energetycznego i prawa zamówień publicznych.

Profesor Tadeusz Kocowski przyszedł na świat 25 grudnia 1951 r. we Wrocławiu. Od urodzenia jest związany ze stolicą Dolnego Śląska – tu zdobył wykształcenie podstawowe i średnie, po czym podjął studia administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, zakończone w 1974 r. uzyskaniem tytułu magistra. Będąc jeszcze studentem, w grudniu 1973 r. został zatrudniony w Uniwersytecie Wrocławskim na stanowisku pracownika naukowo-technicznego.

Już u progu swojej ścieżki akademickiej Profesor Tadeusz Kocowski odznaczał się wybitnymi talentami naukowymi i dydaktycznymi, dostrzeżonymi szybko przez jego przełożonych. W opinii o uzdolnieniach do pracy naukowo-badawczej prof. Adam Chełmoński stwierdził, że „mgr T. Kocowski wykazuje sumienność badawczą, pomysłowość w wyborze metod, dobre przygotowanie merytoryczne w dziedzinie prawa administracyjnego gospodarczego”, zaś prof. Jan Jendrośka podkreślił, że „mgr T. Kocowski jest zdolnym dydaktykiem, łatwo nawiązującym kontakt ze studentami, umiejącym przekazać wiedzę o nauczanym przedmiocie; sprzyjają temu cechy jego osobowości: spokój, takt i zdyscyplinowanie”. Nie dziwi zatem, że młody i zdolny naukowiec szybko piął się po szczeblach akademickiej kariery – z biegiem lat awansował na stanowiska stażysty, asystenta, starszego asystenta, a w 1980 r. został adiunktem. W tymże roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy Struktura prawna ciągów działań w przedsiębiorstwie w dziedzinie zaopatrzenia materiałowego, której promotorem był prof. Adam Chełmoński. Na kolejny awans przyszło czekać nieco dłużej. W 2010 r. Profesor Tadeusz Kocowski otrzymał stopień doktora habilitowanego, na podstawie monografii Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym. Czekać było jednak warto – monografia habilitacyjna stała się pierwszą kompleksową pracą poświęconą węzłowej kategorii teoretycznej prawa gospodarczego, jaką stanowi reglamentacja działalności gospodarczej, i do dzisiaj jest szeroko cytowana w literaturze. W 2010 r. Tadeusz Kocowski został awansowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 2020 r. otrzymał tytuł naukowy profesora.

Aktywność naukowa Profesora Tadeusza Kocowskiego koncentruje się w zasadniczym stopniu wokół prawnej regulacji życia gospodarczego. Regulacja ta na przestrzeni lat odzwierciedlała odmienne role, jakie wobec funkcjonowania gospodarki odgrywało państwo. W początkowym okresie twórczości naukowej, który przypadł w czasach systemu gospodarki nakazowo-rozdzielczej, podstawową sferą zainteresowania naukowego Profesora Tadeusza Kocowskiego stały się prawne mechanizmy systemu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w gospodarce. Badania w tej dziedzinie odznaczały się wysoką rangą teoretyczną – przede wszystkim z uwagi na przenikanie się różnorodnych środków prawnych (administracyjnoprawnych, cywilnoprawnych, finansowoprawnych), a także ścisłym powiązaniem z praktyką gospodarczą. Z tej przyczyny Profesor Tadeusz Kocowski był aktywnym uczestnikiem projektów realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski na zlecenie Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej.

Transformacja gospodarcza, zapoczątkowana na przełomie lat 80. i 90., przyniosła radykalną zmianę paradygmatu oddziaływania państwa na gospodarkę. W owym czasie Profesor Tadeusz Kocowski stał się jednym z czołowych przedstawicieli nauki prawa, którzy swoje zaangażowanie badawcze skierowali w stronę problemów i wyzwań związanych z dostosowaniem prawnej regulacji gospodarki do systemu kształtującego się na fundamencie wolności gospodarczej i wiodącej roli przedsiębiorczości prywatnej. Szczególnie ważną rolę w kontekście zachodzącej transformacji odegrały Jego prace poświęcone przekształceniom własnościowym i prywatyzacji. Najdonioślejszy wkład Profesora Tadeusza Kocowskiego we współczesną naukę prawa gospodarczego stanowi jednak twórczość dotycząca funkcji państwa wobec gospodarki. Jego zasługą jest wyznaczenie tożsamości funkcji o podstawowym znaczeniu w warunkach ustroju społecznej gospodarki rynkowej – policji gospodarczej i reglamentacji gospodarczej. Trudno wyobrazić sobie obszerniejszą pracę teoretyczną z zakresu publicznego prawa gospodarczego, w której nie znalazłyby się nawiązania do wspomnianej już monografii Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym lub do przygotowanych przez Profesora Tadeusza Kocowskiego tekstów zamieszczonych w opracowaniu Publiczne prawo gospodarcze w serii „System Prawa Administracyjnego”. Nie sposób nie wspomnieć również o licznych pracach Profesora Tadeusza Kocowskiego poświęconych kolejnej z funkcji państwa wobec gospodarki – zarządowi mieniem publicznym. W tym obszarze przedmiotem Jego szczególnego zainteresowania stało się prawo zamówień publicznych.

Ważnym polem aktywności akademickiej Profesora Tadeusza Kocowskiego jest działalność dydaktyczna. Pokoleniom studentów Profesor Tadeusz Kocowski objawiał się jako wykładowca o najwyższych kompetencjach merytorycznych, umiejętnie naświetlający wiedzę teoretyczną w kontekście bieżących zjawisk życia społecznego i gospodarczego, niestroniący od ubarwiających narrację wykładową anegdot i facecji. Jest chętnie wybieranym promotorem prac magisterskich i licencjackich, pełnił również funkcję promotora w czterech przewodach doktorskich, zakończonych obroną rozprawy doktorskiej i nadaniem stopnia doktora nauk prawnych. Profesor Tadeusz Kocowski zasłużył się dla wzbogacenia oferty dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego – był pomysłodawcą i inicjatorem utworzenia studiów magisterskich na kierunku „Konsulting prawny i gospodarczy” (prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu), a także Studiów Podyplomowych Prawa Zamówień Publicznych i Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej – Sytuacje Zagrożenia”.

Kreatywność i kompetencje interpersonalne Profesora Tadeusza Kocowskiego pozwoliły mu z sukcesami realizować się również w sferze działalności organizacyjnej. W 2016 r. został wybrany na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 2018 r. objął równolegle funkcję Kierownika Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego. Ponadto, w latach 2010-2020 kierował Katedrą Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest jednym z założycieli i członków władz Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „UNIWER§YTECKA”. Polem aktywności organizacyjnej, w obrębie którego Profesor Tadeusz Kocowski odznacza się szczególnym zaangażowaniem, jest współpraca Uniwersytetu Wrocławskiego z Państwową Strażą Pożarną. W ramach tej współpracy Profesor Tadeusz Kocowski uczestniczył w przygotowaniu ustaw związanych z bezpieczeństwem powszechnym i funkcjonowaniem straży pożarnej – ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. W uznaniu dla kompetencji i doświadczenia Profesora Tadeusza Kocowskiego Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego powołał Go na stanowisko przewodniczącego Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego, którego zadaniem jest przygotowanie spójnego sytemu bezpieczeństwa, opartego o strukturę administracji publicznej – w pracach Zespołu uczestniczą przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Samorządu Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
wpisz e-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return