Stopnie alarmowe – moduły

Policja

Stopnie alarmowe – moduły

Przedsięwzięcia i procedury zarządzania kryzysowego

Prezes Rady Ministrów wprowadził zarządzeniem nr 74 z dnia 12 października 2011 r. wykaz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego uwzględniający ustalenia przyjęte w ramach Systemu Reagowania Kryzysowego NATO (NCRS).

W przywoływanym wyżej zarządzeniu określone zostały, m. in.: stopnie alarmowe, warunki ich wprowadzania, zadania wykonywane po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych, a także sposób i tryb uruchamiania poszczególnych przedsięwzięć.

Uwzględniając ustalenia zawarte w zarządzeniu nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r., poszczególne stopnie alarmowe w odniesieniu do Uniwersytetu Wrocławskiego mogą być wprowadzone (odwołane) przez Prezesa Rady Ministrów, MNiSW lub Wojewodę Dolnośląskiego w trybie zarządzenia. W wypadku ich wprowadzenia w Uczelni aktywowany (uruchomiony) zostanie, zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2003 r. Zespół Reagowania Kryzysowego, jako organ zapewniający należyte planowanie i realizację zadań w sytuacjach kryzysowych. Dokumentacja Zespołu Zarządzania Kryzysowego Uniwersytetu Wrocławskiego znajduje się w Dziale Spraw Obronnych Uczelni.

Zadania określone w katalogach poszczególnych stopni alarmowych (zamieszczonych poniżej), dostosowane do specyfiki Uczelni jako działania porządkowo-ochronne realizowane w celu przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych oraz przyjęte procedury ich realizacji, stanowić będą integralną część dokumentacji Zespołu Reagowania Kryzysowego Uniwersytetu Wrocławskiego.

STOPNIE ALARMOWE
Stosowanie stopni alarmowych
1. Zadania określone w katalogu stopni alarmowych są to działania porządkowo-ochronne, realizowane w celu przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych i polegają na skoordynowanym działaniu zarówno instytucji i organów krajowych, jak i państw członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).
2. Stopnie alarmowe mogą być wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze zarządzenia przez:
1) Prezesa Rady Ministrów, na obszarze kilku województw lub na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ministra lub kierownika urzędu centralnego w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kierowników podległych, podporządkowanych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, formacji i urzędów;
3) wojewodę w stosunku do obszarów, obiektów i urządzeń według właściwości miejscowej, na obszarze całego lub części województwa.
3. Prezes Rady Ministrów, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie mogą wprowadzić, zmienić i odwołać stopień alarmowy kierując się posiadanymi informacjami dotyczącymi zdarzeń lub możliwości ich wystąpienia, w tym informacjami przekazanymi przez szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
4. Organy wymienione w ust. 2 mogą przekazać wykonawcom zarządzenie o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego przy użyciu powszechnie dostępnych środków łączności, poprzez podanie komunikatu np. „Wprowadza się ….. stopień alarmowy”. Uzupełnieniem zarządzenia może być szczegółowa informacja przekazana wykonawcom, której klauzula niejawności będzie zależała od rodzaju zawartych w niej danych.
5. Organy wymienione w ust. 2 mogą ogłosić społeczeństwu komunikat o wprowadzeniu obowiązującego stopnia oraz wynikających z niego zaleceniach poprzez wykorzystanie obowiązującego stopnia oraz wynikających z niego zaleceniach poprzez wykorzystanie funkcjonujących na danym terenie środków społecznego przekazu.
6. Organy wymienione w ust. 2 pkt. 2, niezwłocznie po wprowadzeniu stopnia alarmowego powiadamiają Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
7. Organ wymieniony w ust. 2 pkt. 3, niezwłocznie po wprowadzeniu stopnia alarmowego powiadamia Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz właściwe organy samorządu terytorialnego i kierowników służb i instytucji zaangażowanych w realizacje planowanych zadań.

Rodzaje i definicje

1. Pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Jego wprowadzenie ma charakter ogólnego ostrzeżenia, a okoliczności nie usprawiedliwiają uruchomienia przedsięwzięć zawartych w wyższych stopniach alarmowych. Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny być w stanie wprowadzić i utrzymywać przedsięwzięcia tego stanu alarmowego na czas nieograniczony.

2. Drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia działalnością terrorystyczną lub aktem sabotażu, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny posiadać możliwość utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego działania.

3. Trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku jeżeli zaistniało konkretne zdarzenie, potwierdzające cel potencjalnego ataku terrorystycznego lub w przypadku uzyskania informacji o osobach (grupach) przygotowujących działania terrorystyczne lub sabotażowe, albo też wystąpiły zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym godzące w bezpieczeństwo innych państw i stwarzające potencjalne zagrożenie dla Polski. Wprowadzenie przedsięwzięć tego stopnia na dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

4. Czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwa innych państw i stwarzającego zagrożenie dla Polski, albo też wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia takich działań na terytorium RP.

UWAGA: Wyższy stopień alarmowy może być wprowadzony z pominięciem niższych stopni.

Przez określenie „infrastruktura” należy rozumieć obiekty i systemy niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego ciągłego funkcjonowania organów administracji i zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych ludności.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return